08.09.2015r.

WSKAZANIA WODOMIERZY LOKALOWYCH, TO NIE JEDYNA PODSTAWA OBCIĄŻENIA ZA WODĘ ZUŻYWANĄ W LOKALACH

            Problem rozliczania pełnych kosztów dostawy mediów z użytkownikami lokali stanowi jeden z najbardziej drażliwych tematów dla zarządzających zasobami mieszkaniowymi.

            Skomplikowane programy informatyczne umożliwiają dzisiaj automatyczny pomiar
i zdalne rozliczenie kosztów mediów w budynku wielorodzinnym. Systemy komputerowe stały się integralną częścią nowoczesnego społeczeństwa, ale nie rozwiązały problemów dotyczących ograniczenia strat wody. Od 25 lat wdrażane są systemy opomiarowania zużycia wody zimnej i podgrzanej oraz działania stymulujące energooszczędne zachowania ograniczające zużycia nośników energii i wody.

            Warunki i zasady rozliczeń za wodę dostarczaną do lokalu regulują przepisy ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2000 r., Nr 123 poz. 855 z póź. zm.). Ma ona charakter uniwersalny
i odnosi się do wszystkich budynków wielolokalowych.

            Należy podkreślić, że stosownie do art. 27 ust. 1 tej ustawy ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

            Wynika z tego, że suma obciążeń za wodę i ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę budynku na rzecz przedsiębiorstwa wod.-kan.

Wskazania wodomierzy lokalowych nie mogą więc być jedyną podstawą uznania za wodę osób korzystających z lokali.

            Zarządca ma obowiązek określić sposób rozliczenia zużycia wody, a gdy lokale są opomiarowane wodomierzami, także metodę rozliczania kosztów różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych przy punktach czerpalnych w lokalach (art. 26 ust. 2 i 3 w.wym. ustawy). Różnica ta winna być podzielona pomiędzy użytkowników lokali a sposób podziału winien wynikać z przyjętej metody rozliczeń (wg zużycia w lokalu, na osobę lub na m2 p.uż).

Charakterystyka pojęć.

Całkowite zużycie wody to suma zużycia racjonalnego + straty wody.

Racjonalne zużycie wody to takie, które wynika z konieczności pełnego zaspokojenia potrzeb uzasadnionych warunkami życia, pracy i zdrowia użytkownika lokalu.

Straty wody to ilość wody utracona w wyniku niecelowego zużycia. Są to odchylenia wskazań wodomierzy (błędy graniczne pomiaru, straty w instalacji, nierejestrowane przecieki).

Niedokładność pomiaru. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 23.10.07 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 209, poz.15) błędy graniczne, dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu, są równe dwukrotnej wielkości błędów granicznych dopuszczalnych (3÷5%). W praktyce za niemieszczące się w normie uznaje się odchylenie wskazań wodomierzy w granicach +_ 10%.

Obszar mierniczy wodomierza to rozstęp pomiędzy przepływem minimalnym
a maksymalnym.

Najmniejszym punktem z charakterystyki przepływów jest próg rozruchu wodomierza, definiowany jako najmniejsza wartość przy której rozpoczyna się pomiar przepływu czynnika.

Im wyższa jest klasa miernicza wodomierza (są trzy klasy) tym mniejszy rozstęp pomiędzy progiem rozruchu a przepływem minimalnym. Ma to podstawowe znaczenie dla rejestracji zużycia wody, gdyż najmniejsze przepływy występują najczęściej i wymagają najdokładniejszych pomiarów.

Efekt nierejestrowanego przecieku wody występuje w sposób nieuświadomiony jak
i uświadomiony.

Nieuświadomiony np., gdy ma miejsce nieznaczny przeciek w misce ustępowej o strumieniu 0,5 cm na dobę, powodując zużycie 300 l wody na dobę, co w skali miesiąca spowoduje zużycie 9 m3.

Uświadomiony gdy w sposób świadomy nie jest rejestrowane zużycie wody. W poprzednich latach wodomierze były mniej dokładne, wystarczyło zawór nad wanną ustawić na wydajność 10 l/godz., tj. na cienki strumień, aby uzbierać w ciągu doby 240 l. wody, co pokrywało dzienne zapotrzebowanie dla jednego mieszkania. 240 l x 30 dni = 7200 l/m, tj. 7,2 m3 wody na miesiąc.

Straty wynikające z rozbieżności wskazań wodomierzy powodowane przyczynami technicznymi występują z powodów:

● odczytywania wodomierzy indywidualnych i głównych w różnych terminach.

● braku odczytu wszystkich wodomierzy w budynku

● braku wymiany wodomierzy, które utraciły wartość mierniczą po okresie legalizacji

● zaokrąglenie odczytu do pełnych metrów sześciennych lub jednego miejsca po przecinku

● wadliwy montaż wodomierza

● stosowanie wodomierzy niskiej klasy pomiarowej

● używanie spłuczek ciśnieniowych

● ingerencja w wodomierz, między innymi oddziaływanie magnesem na wodomierz

● uszkodzenie wodomierza

● zapowietrzenie instalacji

● wadliwe montowanie baterii mieszalnikowych

● zanik ciśnienia dyspozycyjnego powodowany zadławieniem zaworu przed wodomierzem.

            Mieszkańcy nie mają uprawnień do bezpośredniego decydowania o zasadach rozliczeń różnicy między odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów wody na licznikach indywidualnych, która powstała z przyczyn wykazanych powyżej. Mają wpływ pośredni na regulamin, który jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.

----------------

            Nic dodać, nic ująć. Problem nierozliczającej się wody występuje u wszystkich zarządców, także w naszej spółdzielni. Staramy się z nim skutecznie walczyć ograniczając jego skalę. Podstawowe działania jakie przeprowadzono u nas to:

● cykliczna okresowa wymiana legalizacyjna wodomierzy w lokalach na nowe o coraz wyższych parametrach rozruchu

● wprowadzenie do lokali wodomierzy z nakładką elektroniczną umożliwiającą zdalny jednoczesny odczyt w całym budynku

● bieżące usuwanie nieprawidłowości montażu wodomierzy lub baterii mieszalnikowych.

            Dzięki temu skala występowania zjawiska stale się zmniejsza. W ostatnich latach uzyskaliśmy następujące parametry; rok 2012 – 6,84%, 2013 – 5,69%, 2014 – 4,55% (przy średniej krajowej na poziomie 5÷8%). Procent określa udział wody nierozliczającej się
w ogólnym zakupie.

W bieżącym roku za I półrocze uzyskaliśmy wskaźnik – 2,5%.

            Również mamy rozwiązany w stosownym regulaminie problem płatności za wodę „osieroconą”. Jest ona rozliczana dla danego budynku w kolejnym okresie rozliczeniowym
w stawce eksploatacyjnej nieruchomości (w zł/m2 lokalu).

Zarząd ŻSM

Ps. Przedstawiony tekst jest autorstwa p. Heleny Pospieszyńskiej – eksperta ekonomicznego
i wykładowcy Krajowej Rady Spółdzielczej.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu