09.08.2016 r.
SEZON GRZEWCZY 2015/2016 ROZLICZONY
Prezentujemy dziś końcowe wyniki rozliczenia kosztów zakupu ciepła na cele ogrzewania mieszkań w minionym sezonie grzewczym. Uzyskane wyniki nie odbiegają od ubiegłorocznych, które u wielu użytkowników wywołało rok temu pewne rozczarowanie. Ci co wyciągnęli wnioski z ubiegłorocznej „wpadki” poprawili znacząco swoje rozliczenie, natomiast użytkownicy lekceważąco traktujący zasady termoregulacji dorobili się obowiązku wysokich opłat.
1. W minionym sezonie grzewczym po raz 22-gi rozliczaliśmy koszty zakupu ciepła poprzez podzielniki. 22 lata temu uzbroiliśmy nasze grzejniki w nowoczesne termozwory
i powiesiliśmy na nich wyparkowe podzielniki kosztów ogrzewania.
Ich użycie wywołało wówczas wiele niepokoju, po pierwszym okresie rozliczeniowym. Musieliśmy wytrwale wyjaśniać niezadowolonym mechanizmy i walory takiej formy rozliczania kosztów ciepła.
Nowy system rozliczeń, szybko zaowocował dobrymi wynikami jakimi był 30÷40 proc. spadek kosztu zakupu ciepła przez nasze budynki.
Dzisiaj nikt nie myśli w spółdzielni o likwidacji tej formy rozliczania ciepła.
Nie mogą się jej doczekać mieszkańcy 9-ciu budynków typu Czerskiego (na os. Żeromskiego i Sikorskiego), gdzie brak jest przyrządów do termoregulacji i brak podzielników kosztów, spowodowany nieprzystosowaniem instalacji grzewczej (małe przekroje rur) do ich zastosowania.Niestety, na kosztowną wymianę instalacji grzejnej w budynkach nie ma zgody mieszkańców.
Miniony sezon grzewczy był długim okresem trwającym od 1 października 2015 r., do 4 maja br. (podobnie jak sezon poprzedni). Był porównywalny zarówno co do długości trwania, jak
i intensywności grzania ze względu na warunki pogodowe. Nie uległa również zmianie cena jednostki ciepła sprzedawanego przez Dostawcę. Udało się jednak, poprzez racjonalne wykorzystywanie systemu termoregulacji przez mieszkańców zmniejszyć koszty zakupu
o 6,5 proc. w stosunku do sezonu poprzedniego.
2. W sezonie grzewczym 2015/2016 zakupiliśmy ciepła na cele grzewcze za kwotę
5,548 mln.zł. (w opłacie zmiennej za GJ), z czego w budynkach z podzielnikami koszt wyniósł 5,006 mln.zł, zaś w budynkach bez podzielników 0,542 mln.zł. Zestawienie uzyskanych wyników w porównaniu z poprzednimi sezonami przedstawia poniższa tabela: (kwoty w mln.zł.)
Lp Pozycja 2013/2014 2014/2015 2015/2016 5 : 4 (%)
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4 Koszt zakupu
Zaliczki miesięczne
Nadpłaty
Wskaźnik nadpłat (oszczędności) 5,711
6,982
1,129
16,1 % 5,911
6,425
0,514
8 % 5,548
6,599
1,051
15,9 % 93,5
102,7
204,0
198,0

Powyższe zestawienie pokazuje, że koszty zakupu ciepła dla wszystkich budynków
w minionym sezonie były o 6,5 proc. niższe niż w sezonie poprzednim, zaś zaliczki o 2,7 proc. wyższe.
W sumie do zwrotu mieszkańcom, którzy uzyskali dodatni wynik z kwoty naliczonych zaliczek będzie przekazane 1,051 mln.zł. Z kolei grupa z niedopłatą dopłacać będzie kwotę 0,353 mln. zł.
3. Wyniki rozliczeń kosztów ciepła pokazują, że w grupie 9-ciu budynków bez regulacji, siedem uzyskano dodatnie saldo z rozliczenia, a dwa niewielki minus. Łączny dodatni bilans tych budynków wyniósł 27,630 tys.zł. i był dwukrotnie większy niż w roku ubiegłym.
Z kolei w grupie 6203 lokali mieszkalnych oprzyrządowanych w podzielniki 4527 uzyskało nadpłatę (w ubiegłym sezonie było 4227) i wyniosła ona 1.049 mln.zł. , zaś
w 1676-u lokalach (w 2015 r. było 2233) ich użytkownicy mieli ujemny wynik rozliczenia
w wysokości 0,353 mln.zł. Wynik per saldo wyniósł zatem na plusie 0,696 mln.zł.
Gdyby chcieć wskazać budynki ponad przeciętne w oszczędzaniu ciepła, to w czterech (ul. Ks. Brzóski 7, Spółdzielcza 44,56 i 58) dopłacać mają użytkownicy tylko z jednego lokalu.
Za 148-u nieruchomości wyposażonych w podzielniki ujemne saldo rozliczenia miało jedynie 7 nieruchomości (z os. Żeromskiego -4 i os. Centrum -3). W ubiegłym sezonie
w takiej sytuacji było 39 budynków.
Jeśli idzie o skalę dopłat liczoną na statystyczny lokal w nieruchomości to, do najwyższych należy bud. przy ul. Leg. Polskich 62 -54,8 zł/lokal (34 lokale).
Natomiast budynki z najwyższą kwotą zwrotu liczoną na lokal to:
- bl. 25 os. Batorego ul. Ks. Brzóski 7 – 304 zł/lok (40 lokali)
- bl. 23 os. Wschód ul. J. Robotniczej 11 – 222 zł/lok (40 lokali)
- bl. 3 os. Teklin ul. Parkingowa 26 – 216 zł/lok (30 lokali)
Dodatni bilans rozliczenia miało 141 nieruchomości (w ubiegłym sezonie 109).
Przy czym największą ilość lokali z nadpłatą miały budynki (w nawiasie wielkość nadpłaty dla budynku)
- bud. ul. Ks. Brzóski 7 – 97% lokali (159 zł) - budynek liczy 40 lokali
- bud. ul. J. Robotniczej 11 – 95% lokali (132 zł) – budynek liczy 40 lokali
- bud. ul. 11 Listopada 23 – 95% lokali (286 zł) – budynek liczy 30 lokali
- bud. ul. Spółdzielcza 56 – 91,6% lokali (334 zł) – budynek liczy 12 lokali
- bud. ul. Spółdzielcza 58 – 91,6% lokali (4,53 zł) – budynek liczy 12 lokali
- bud. ul. Spółdzielcza 26 – 90% lokali (672 zł) – budynek liczy 20 lokali
- bud. ul. Spółdzielcza 44 – 87,5% lokali (198 zł) – budynek liczy 8 lokali
Najwięcej lokali z obowiązkiem dopłaty do rozliczenia miały budynki:
- bud. 31 Al. Partyzantów 11/13 – 91,6% (-954 zł) – budynek liczy 12 lokali
- bud. 6 Al. Partyzantów 11/13 – 58% (-939 zł) – budynek liczy 24 lokale
- bud. 11 ul. Narutowicza 2 – 56% (-805 zł) – budynek liczy 16 lokali
- bud. 27 ul. Wittenberga 1 – 56% (-486 zł) – budynek liczy 25 lokali
- bud. 31 ul. Środkowa 31 – 53,5% (-1473 zł) – budynek liczy 28 lokali
4. Średnia miesięczna zaliczka wnoszona przez statystyczny lokal z podzielnikami
(w podziale na 7 m-cy) wyniosła w minionym sezonie 2,63 zł/m2 (w ubiegłym 2,57 zł/m2), czyli zwiększyła się o 0,06 zł/m2, zaś średni koszt rozliczonego ciepła na jednostkę powierzchni lokalu wyniósł 2,32 zł/m2 (poprzednio 2,34 zł/m2) , czyli zmniejszył się o 0,02 zł/m2.
- Na poszczególnych osiedlach statystyka ta dla budynków z podzielnikami wygląda następująco (w nawiasie poprzedni sezon).
Osiedle Zalicza (zł/m2) Koszt (zł/m2)
- os. Sikorskiego (1 budynek)
- os. Żeromskiego
- os. Batorego
- os. Centrum
- os. Kościuszki
- os. Wschód
- os. Teklin
- os. Piękna 2,75 (2,98)
2,85 (2,70)
2,84 (2,56)
2,65 (2,58)
2,87 (2,85)
2,57 (2,42)
2,48 (2,57)
2,40 (2,39) 2,45 (2,48)
2,70 (2,66)
2,46 (2,62)
2,39 (2,40)
2,60 (2,70)
2,21 (2,25)
2,16 (2,15)
2,10 (2,06)

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w minionym sezonie grzewczym zaliczki zbierane w budynkach od mieszkańców były średnio o 2,5 proc wyższe niż zaliczki w sezonie poprzednim. Tymczasem średni koszt liczony na jednostkę powierzchni był niższy o około
1 proc. Ta stabilność wyników w obydwu minionych sezonach grzewczych wynika z faktu, że nie zmieniały się w tym okresie, stawki opłat za energię u producenta, zaś intensywność zimy 2015/16 była porównywalna z zimą poprzednią.
- Analizując kolejne dane stwierdzamy, że najlepsze wyniki w oszczędzaniu kosztów ogrzewania na poszczególnych osiedlach miały następujące budynki:
- bl. 57 os. Żeromskiego (ul. Leg. Polskich 76) – 2,12 zł/m2
- bl. 27 os. Batorego I (ul. Sowińskiego 15) – 1,90 zł/m2
- bl. 7 os. Centrum (ul. Okrzei 16) – 1,96 zł/m2
- bl. 10 os. Kościuszki (Limanowskiego 13a) – 2,33 zł/m2
- bl. 8 os. Wschód (ul. I . Zielińskiej 14) – 1,80 zł/m2
- bl. 7b os. Teklin (ul. Parkingowa 16) – 1,90 zł/m2
- bl. 4 os. Piękna (ul. Spółdzielcza 42) – 1,61 zł/m2
Dobre wyniki oszczędzania jakie w tych budynkach uzyskano są efektem ich wysokiej sprawności technicznej (ocieplone, po modernizacji węzłów cieplnych), ale także wysokiej dyscypliny w oszczędzaniu ciepła przez mieszkańców, zarówno w lokalach, jak
i w pomieszczeniach wspólnych budynku.
- Natomiast najsłabsze wyniki w poszczególnych osiedlach miały:
- bl. 4 os. Żeromskiego (ul. Leg. Polskich 64) – 3,36 zł/m2
- bl. Rotacyjny (ul. Radziejowska 1/5) – 3,70 zł/m2
- bl. 12 os. Centrum (ul. 16-go Stycznia 22) – 3,31 zł/m2
- bl. 33 os. Kościuszki (ul. Środkowa 33) – 3,29 zł/m2
- bl. 15 os. Wschód (ul. F. de Girarda 11) – 2,66 zł/m2
- bl. 28 os. Teklin (ul. Skrowaczewskiego 17) - 2,42 zł/m2
- bl. 3 os. Piękna (ul. Spółdzielcza 28) – 2,70 zł/m2
W tej grupie budynków trzy są nieocieplone, cztery tak. Pokazuje to, że same dobre parametry termiczne budynku, bez dyscypliny oszczędzania ze strony mieszkańców nie są gwarantem uzyskiwania oszczędności w budynku.
5. Analiza wyników rozliczenia pokazuje, że w kolejnym, drugim okresie po zainstalowaniu nowych podzielników elektronicznych, mieszkańcy zaczęli przystosowywać się do nowego urządzenia i do cech jego pracy.
Podzielnik TELMETRICstar, pozwala na precyzję rozliczenia (odczytuje tylko zużycie ciepła oddawanego przez grzejnik, na którym jest zainstalowany), zwiększa komfort użytkownika, ma prostsze i zobiektywizowane procedury reklamacyjne (gromadzi i przechowuje dane wynikowe z ostatnich 14 miesięcy pracy). Nie poddaje się próbom manipulacji i nie reaguje na inne źródła ciepła.
Spełniła swoją rolę decyzja o wyłączeniu z oprzyrządowania podzielnikami grzejników, czy świec grzewczych we wszystkich łazienkach i nierozliczaniu zużywanego tam ciepła poprzez system podzielników – co pozwala lepiej dogrzać łazienki, które są źródłem wilgoci czy zagrzybień w lokalach.
Wyniki pokazują, że mimo tego działania, koszty ogrzewania w porównaniu z rokiem poprzednim spadły.
To co dzisiaj wywołuje niepokoje mieszkańców, to rozwarstwienie grup lokali w bryle budynku, ze względu na położenie, na różny poziom wymagań przez ich mieszkańców co do uzyskiwanego komfortu cieplnego, czy starzenie się urządzeń regulacyjnych.
Właśnie ta ostatnia wada termoregulatorów, które są u nas eksploatowane od samego początku zadecydowała, że wymieniamy termozawory w lokalach na nowoczesne, zgodne
z wprowadzoną w międzyczasie normą państwową, uniemożliwiającą obniżanie temperatur
w lokalach poniżej + 160C. W br. wymienimy ich w połowie naszych lokali, w roku następnym resztę.
To bardzo ważny element racjonalnego dogrzewania lokali. Nie może tak być, że użytkownik z lokalem położonym „korzystnie” w bryle budynku zamyka termozawory na zero i notuje na podzielnikach zerowe wskazania. Tymczasem ogrzewa się przez ściany ciepłem ”przechwytywanym” od sąsiadów, ekspediując do nich w ramach wymiany chłód ze swojego mieszkania.
Ci użytkownicy, którzy lekko traktowali zasady regulacji i oszczędzania mają dzisiaj rachunki w niebotycznym rozmiarze, a ich sąsiad płaci jedynie za koszty wspólne.
Tak być nie powinno, stąd wymiana termozaworów, które przeprowadzamy.
6. W nadchodzącym sezonie grzewczym, wobec braku sygnałów o ruchach cenowych
u Producenta energii (PEC-u Żyrardów), zamierzamy utrzymać dotychczasowe graniczne poziomy stawek zaliczkowych, jakie obowiązywały w sezonie poprzednim. Zatem stawka zaliczki minimalnej będzie wynosiła 2,10 zł/m2 , a stawka zaliczki maksymalnej 7,35 zł/m2. Stawki dla lokali z podzielnikami zostają ustalone na poziomie kosztu ogrzania lokali
w sezonie 2015/2016. Podobnie z poziomami zaliczek dla budynków Czerskiego (bez podzielników).
Pełne informacje o poziomie zaliczek w nadchodzącym sezonie grzewczym, zostaną przekazane mieszkańcom w informacjach dostarczanych do lokali przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu