15.03.2016

POMOC MIESZKANIOWA REALNIE MALEJE

Ważnym instrumentem polityki społecznej państwa w jej mieszkaniowym segmencie jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych, której realne rozmiary
w ostatnich latach zmalały.

            Dodatek mieszkaniowy jest powszechnym i okresowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Jego cel stanowi dofinansowanie wydatków na mieszkanie, ponoszonych w związku z jego zajmowaniem. Dotyczy to tak lokalu mieszkalnego, jak i domów jednorodzinnych. Jest świadczeniem obligatoryjnie przysługującym osobie uprawnionej, przyznawanym na jej wniosek, niezależnie od tytułu prawnego do lokalu, pod warunkiem spełnienia przez nią ustawowych warunków. Przyznaje się je na określony czas ( 6 miesięcy), z możliwością jego przedłużenia przy spełnieniu tychże warunków.

Uzyskanie dodatku mieszkaniowego zależy od:

● posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu (domu),

● wysokości dochodu jego beneficjenta,

● wielkości mieszkania (powierzchni normatywnej)

Przy czym maksymalną, uprawniającą do uzyskania dodatku, kwotą dochodu brutto
w gospodarstwie jednoosobowym jest obecnie 1.544,48 zł., zaś w gospodarstwie wieloosobowym kwota 1.103,20 zł. na osobę.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków  gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1/ 35 m2 – dla 1 osoby                                   2/ 40 m2 – dla 2 osób

3/ 45 m2 – dla 3 osób                                     4/ 55 m2 – dla 4 osób

5/ 65 m2 – dla 5 osób                                     6/ 70 m2 – dla 6 osób

            W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

            Powyższe normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 10 m2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

            Dodatek mieszkaniowy określa wysokość różnicy między wydatkami mieszkaniowymi, odniesionymi do powierzchni normatywnej a częścią wydatków osoby, której go przyznano.

            Wypłata dodatków mieszkaniowych to od 2008 r. zadanie własne gminy. Poprzednio od momentu ich  ustanowienia w 1993 r. było to zadanie zlecone gminom przez Budżet Centralny.

Zgodnie z ustawą, wysokość dodatku mieszkaniowego nie powinna przekraczać 70% rzeczywistych wydatków ponoszonych przez beneficjenta, ale rada gminy może, w drodze uchwały, zwiększyć lub zmniejszyć o nie więcej niż 20% ten poziom, co oznacza, że wysokość dodatku mieszkaniowego może oscylować między 50 a 90% ponoszonych wydatków.

            U nas w Żyrardowie, Rada Miasta w 2008 r. nie pochyliła się nad zubożeniem jego mieszkańców i nie uznała potrzeby dołożenia biorcom dodatków więcej niż niezbędne minimum ustalone w ustawie, tj. 50% kosztów ponoszonych wydatków mieszkaniowych. Dlatego w grupie osób ubogich mamy narastające zadłużenie, wykluczające kolejne z nich
z uprawnień do dodatku. Przypominamy, że ciągłe powiększanie zadłużenia przez biorcę dodatku, odbiera mu prawo do jego otrzymywania w kolejnych okresach.

            Skorzystaliśmy z danych statystycznych opracowanych przez GUS dla wyników
w ostatnich 10-ciu latach i porównaliśmy je z naszymi danymi z tego samego okresu. Całość zestawiliśmy w poniższej tabeli, nie włączając do niej wyników za 2015 r., gdyż nie posiadamy tu danych z kraju.

Lata

W kraju

W ŻSM

Liczba dodatków

Wartość dodatku

Ilość dodatków

/tys/

Ogółem /mln.zł/

Przeciętna /zł/

Liczba

/szt/

Ogółem /tys.zł./

Przeciętna /zł/

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9173

8473

7113

5568

4980

5059

4848

4883

4873

4700

1239

1168

1047

818

807

866

884

930

982

971

135

138

147

147

162

171

182

190

202

205

1300

1150

1000

750

600

620

630

500

700

600

1668

1390

1107

714

617

644

665

580

824

716

214

201

184

158

171

173

175

193

196

199

Uwaga: Linia oddziela okresy kierowania pomocy przez Budżet i przez gminę.

            Analiza wyników pokazuje systematyczny spadek liczby dodatków, która na przestrzeni porównywalnego okresu zmalała o 50% w kraju i podobnie było u nas
w spółdzielni (spadek z 1300 do 600).

            Kolejna analogia występuje po terminie zmian ustawowych w 2008 r.  i przejęciu zadań w pełnym zakresie przez gminy. Zarówno w kraju jak i u nas, ograniczenie poziomu dodatków do 50%  kwoty wydatków na mieszkanie, zaowocowało zmniejszeniem wydatków na ten cel o około 25%, w stosunku do roku poprzedniego, gdy Budżet przekazywał gminom środki – jako zadanie zlecone.

            Nie ma natomiast analogii w przypadku zmian poziomu dodatków indywidualnych
w naszej spółdzielni, do zmian w kraju. W kraju na przestrzeni 10 lat zwiększały się one systematycznie o 50%, zaś w tym okresie u nas w ŻSM, po okresowych spadkach
w poszczególnych latach powróciły do stanu początkowego.

Pokazuje to raczej, że dostęp do dodatków zawęził się do użytkowników lokali o dużych powierzchniach, dlatego ich dodatki są większe.

            Według analizy przeprowadzonej na danych GUS, przez jej autora, specjalistę w tym zakresie dr hab. Mirosława Gorczycę, który w swych zestawieniach uwzględniał też wskaźnik dynamiki cen usług mieszkaniowych – realna wartość pomocy w formie dodatków na przestrzeni dwudziestolecia ich przyznawania (lata 1995 ÷ 2014)  zmniejszyła się dwukrotnie, zaś w okresie ostatniego dziesięciolecia o 1/3.

            Nieco pocieszające jest to, że w ostatnich latach tempo wzrostu cen usług mieszkaniowych i komplementarnych uległo obniżeniu. Nie bez znaczenia jest też fakt racjonalizacji zużycia mediów dzięki upowszechnieniu jej personifikacji przez instalowanie mieszkaniowych liczników ich zużycia

-----------------------------

            W ostatnim badanym 2014 roku, kiedy w kraju przyznano 4,7 mln. dodatków na kwotę 971 mln. zł., najbardziej z pomocy w tej formie skorzystali użytkownicy zasobów gmin (40%) oraz spółdzielni mieszkaniowych (29,3%), a najmniej – towarzystw budownictwa społecznego (2%). Zresztą podobnie było w roku 2013, gdzie dwaj najwięksi beneficjenci partycypowali w 70% liczby użytkowników korzystających z pomocy w ich łącznej zbiorowości.

            W ocenie przedstawionych wyników rysuje się jeden wniosek, że potrzeba radykalnej intensyfikacji pomocy mieszkaniowej, bo w zakresie tym znacząco odstajemy na minus, od większości krajów Unii Europejskiej.

            Tylko czy niedostatki budżetów: centralnego i terenowych, oraz braki strategii
w tym zakresie, pozwolą na realizację takich oczekiwań?.

Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu