07.08.2018 r.

ROZLICZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2017/2018

            Przedstawiamy niniejszym końcowe wyniki rozliczenia kosztów zakupu ciepła na ogrzewanie spółdzielczych mieszkań w minionym sezonie grzewczym. Rozliczenie obejmuje 146 nieruchomości oprzyrządowanych w podzielniki METRONY,
9 z podzielnikami UNITOLU i 9 nieruchomości (budynki Czerskiego) rozliczanych ryczałtem
.

1. Już 24 sezon grzewczy w ŻSM rozliczamy poprzez system podzielników kosztów, pozwalający na racjonalizację zużycia ciepła w poszczególnych lokalach i ustalanie indywidualnego komfortu cieplnego przez poszczególnych użytkowników. Przy czym system rozliczeń kosztów obejmuje jedynie koszty zmienne, czyli koszty jednostek GJ dostarczanych do budynków i rejestrowanych przez ciepłomierze w okresie sezonu grzewczego. Nie obejmuje natomiast kosztów stałych (za przesył i moc zamówioną), które płacimy Dostawcy ciepła przez cały rok i które są rozliczane w jednostce powierzchni lokalu.

            W minionym sezonie wykorzystywaliśmy do rozliczeń i regulacji ciepła zainstalowane cztery lata temu podzielniki elektroniczne ze zdalnym odczytem oraz nowe termozawory firmy Herc instalowane w ostatnich dwóch latach. Pomimo oporu niewielkiej grupki naszych mieszkańców nie wyrażających zgody na ich wymianę, problem rozwiązuje się powoli sam, gdyż stare termozawory ulegają często awariom i przestają działać jako regulatory otwierając pełny przepływ ciepła przez grzejnik. Wymianę termozaworu wymusi zatem samo życie.

2. Miniony sezon grzewczy był krótszym okresem niż w latach poprzednich. Zaczęliśmy go wprawdzie 26 września, ale zakończyliśmy w dniu 15 kwietnia br. Ze względu na warunki pogodowe, w tym wysoką temperaturę można to było zrobić nawet 10 dni wcześniej, ale nie za bardzo ufaliśmy tym zmianom w pogodzie, a ponadto w budynkach działały termoregulatory odłączające instalację wewnętrzną od dostawy ciepła, przy temperaturach zewnętrznych powyżej + 15 oC.

            W sezonie grzewczym 2017/2018 zapłaciliśmy za ciepło na cele grzewcze wraz
z kosztami rozliczenia kwotę 5,917 mln. zł. ( w opłacie zmiennej za GJ), z czego
w budynkach bez podzielników za 0,532 mln. zł.

Zestawienie uzyskanych wyników w lokalach z podzielnikami w porównaniu z poprzednimi sezonami przedstawia poniższa tabela.

Lp Pozycja 2015/2016 2016/2017 2017/2018 5:4/ %
1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Koszty zakupu (mln)

Zaliczki (mln)

Kwota nadpłat (mln)

Wskaźnik nadpłat (%)

5.548

6.599

1.051

15,9

6,679

6.693

0,014

-0,0002

5.385

6.337

0,952

15,02

80,6

94,6

68

-

            Powyższe zestawienie pokazuje, że koszty zakupu ciepła w minionym sezonie były
o 19,4 % niższe niż w sezonie poprzednim, przy zaliczkach niższych o 5,4 %. W sumie do zwrotu mieszkańcom, którzy uzyskali dodatni wynik z kwot naliczonych zaliczek będzie przekazana kwota 1.186 tys.zł. Z kolei grupa mieszkańców z niedopłatą, dopłacać będzie kwotę 234 tys.zł.

3. Wyniki rozliczeń kosztów ciepła pokazują, że w grupie 9-ciu budynków bez regulacji wszystkie w minionym sezonie uzyskały dodatnie saldo z rozliczenia, które w sumie wyniosło +69.264 zł. W roku ubiegłym wszystkie te budynki były na minusie, a ich ujemne saldo wyniosło -52.294 zł. W grupie tej największe nadpłaty (+19.989 zł) miał budynek Nr 4
os. Sikorskiego.

            Z kolei w grupie 6502 lokali mieszkalnych (objętych niniejszą klasyfikacją), które są oprzyrządowane w podzielniki 5303 lokale uzyskały nadpłatę (w ubiegłym roku było 3599)
i wyniosła ona 1.186 tys. zł., zaś w 1199 lokalach (w ubiegłym roku było ich 2884) ich użytkownicy uzyskali ujemny wynik rozliczenia w wysokości 234 tys. zł.

            Ze 155 rozliczonych nieruchomości, wyposażonych w podzielniki, wszystkie miały dodatnie saldo rozliczenia (w ubiegłym roku było ich tylko 87).

Przy czym największą ilość lokali z nadpłatą miały w osiedlach budynki: ( w nawiasie wielkość nadpłaty)

- bud. ul. Narutowicza 4                    – 100% lokali             (2.379 zł.)

- bud. ul. Al. Partyzantów 11/13       – 100% lokali            (2.323 zł.)

- bud. ul. Parkingowa 22                   – 97,5% lokali           (8.776 zł)

- bud. ul. 11-Listopada 21                 – 96,6% lokali           (8.426 zł.)

- bud. ul. Sikorskiego 16                    – 96,6% lokali            (11.061 zł.)

- bud. ul. Limanowskiego 54             – 95% lokali               (6.649 zł.)

- bud. ul. Spółdzielcza 58                  – 91% lokali               (1.518 zł.)

Najwięcej lokali z obowiązkiem dopłaty do rozliczenia miały budynki: ( w nawiasie saldo rozliczenia)

- bud. ul. K. Wittenberga 1                – 48% lokali               (-429 zł)

- bud. ul. Żeromskiego 31                  – 37,7% lokali            (+5.612 zł)

- bud. ul. Nietrzebki 12                      – 34% lokali               (+4.095 zł)

- bud. ul. Spółdzielcza 64                  – 32,2% lokali            (+1.714 zł.)

- bud. ul. Mireckiego 38/40               – 32,2% lokali            (+3.464 zł.)

- bud. ul. Radziejowska 1/5               – 28% lokali               (+14.886 zł.)

- bud. ul. Izy Zielińskiej 16                – 26,7% lokali            (+7.351 zł.)

4. Średnia miesięczna zaliczka wnoszona przez statystyczny lokal z podzielnikami
(w podziale na 7 m-cy) wyniosła w minionym sezonie 2,75 zł/m2 (w ubiegłym 2,60 zł/m2), zaś średni koszt rozliczonego ciepła na jednostkę powierzchni lokalu wyniósł 2,34 zł/m2 (poprzednio 2,57 zł/m2), czyli zmniejszył się o 0,23 zł/m2 – co potwierdza, że ostatni sezon grzewczy był mniej kosztowny od poprzedniego, pomimo blisko 4 proc. wzrostu stawek opłat u Producenta ciepła.

            Na poszczególnych osiedlach statystyka ta dla budynków z podzielnikami wygląda następująco (w nawiasie poprzedni sezon).

Osiedle Zaliczka (zł/m2) Koszt (zł/m2)

- os. Sikorskiego (budynek)

- os. Żeromskiego

- os. Batorego

- os. Centrum

- os. Kościuszki

- os. Wschód

- os. Teklin

- os. Piękna

3,11 (2,73)

3,01 (2,84)

2,90 (2,69)

2,85 (2,67)

2,95 (2,80)

2,69 (2,55)

2,62 (2,49)

2,53 (2,42)

2,52 (3,06)

2,65 (2,910

2,40 (2,78)

2.36 (2,67)

2,61 (2,87)

2,26 (2,47)

2,20 (2,39)

2,21 (2,57)

            Z przedstawionego zestawienia wynika, że w minionym sezonie grzewczym zaliczki zbiorowe w budynkach od mieszkańców były średni o 5,7 proc. wyższe niż w sezonie poprzednim. Tymczasem średni koszt liczony na jednostkę powierzchni był mniejszy
o 9,1 proc. od kosztu w sezonie poprzednim, pomimo wzrostu stawek opłat u Producenta ciepła.

            Analizując kolejne dane stwierdzamy, że najlepsze rezultaty w ograniczaniu kosztów ogrzewania na poszczególnych osiedlach miały następujące budynki:

- bl. 57 os. Żeromskiego (ul. Leg. Polskich 76) – 1,95 zł/m2

- bl. 28 os. Batorego (ul. Sowińskiego 17) – 1,83 zł/m2

- bl. 2 os. Centrum (ul. Dekerta 15) – 2,05 zł/m2

- bl. 15 os. Kościuszki (ul. Mireckiego 36) – 2,32 zł/m2

- bl. 10 os. Wschód (ul. I.Zielińskiej 18) – 1,88 zł/m2

- bl. 1B os. Teklin (ul. Parkingowa 30) – 1,90 zł/ m2

- bl. 9C os. Piękna (ul. Spółdzielcza 40c) – 1,70 zł/m2

            W tym zestawieniu wyróżniają się podobne jak w latach poprzednich budynki; bl. 57 os. Żeromskiego, bl. 28 os. Batorego, bl. 15 os. Kościuszki, bl. 1B os. Teklin.

            Dobre wyniki oszczędzania jakie uzyskano w tych budynkach są efektem ich wysokiej sprawności technicznej (ocieplenie, modernizacja węzłów), ale przede wszystkim wysokiej dyscypliny w oszczędzaniu ciepła przez ich mieszkańców, zarówno w lokalach jak
i w pomieszczeniach wspólnych.

            Natomiast najsłabsze wyniki w poszczególnych osiedlach miały:

- bl. 21 os. Żeromskiego (ul. ks. Wittenberga 1) – 3,61 zł/m2

- bl. 1 os. Batory (ul. Mostowa 9/11) – 2,72 zł/m2

- bl. 12 os. Centrum (ul. hr. Łubieńskiego 22) – 3,67 zł/m2

- bl. 31 os. Kościuszki (ul. Środkowa 33) – 3,56 zł/m2

- bl. 2 os. Wschód (ul. I. Zielińskiej 10) – 2,66 zł/m2

- bl. 17 os. Teklin (ul. Skrowaczewskiego 29) – 2,66 zł/m2

- bl Ł 2 os. Piękna (ul. Spółdzielcza 48) – 2,82 zł/m2

5. Analiza wyników rozliczenia pokazuje, że dość sprawnie reagujemy na nasze potrzeby komfortu cieplnego, używając termoregulatorów do zmiany nastaw, które są nam w danym momencie niezbędne.

            Sprawna wymiana termostatów na nowe zapewniające wszystkim mieszkańcom
w budynku możliwość uzyskania normatywnych temperatur w ich lokalach pokazuje, że większość zrozumiała nie tylko potrzebę solidaryzmu w rozliczeniach ale i zagrożenie prawne jakie może nieść sabotowanie ustaleń wspólnoty mieszkańców w budynku (pisaliśmy
o wyrokach sądowych w podobnych sprawach) w tym zakresie.

            Mamy także i przypadki skrajne, bo tak należy potraktować ponad dwu tysięczny zwrot z rozliczenia, czy ponad półtora tysięczny obowiązek dopłaty do rozliczeń.

6. W nadchodzącym sezonie grzewczym utrzymamy dotychczasowe graniczne poziomy stawek zaliczkowych jakie obowiązywały w sezonie poprzednim (min: - 2,10 zł/m2, max: - 7,35 zł/m2)

            Stawki dla lokali z podzielnikami zostaną ustalone na poziomie kosztu ogrzania każdego lokalu w sezonie 2017/2018. Podobnie ze stawkami dla budynków Czerskiego, gdzie nie ma systemu regulacji – wyniki sezonu minionego będą podstawą dla stawki zaliczkowej każdego budynku.

            Pełne informacje o poziomie zaliczek w nadchodzącym sezonie grzewczym, zostaną mieszkańcom przekazane do lokali przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu