Uchwały RN

 UCHWAŁA NR 34/2019

RADY NADZORCZEJ ŻSM Z DNIA 27.09.2019r.

 

W SPRAWIE:  zmiany w Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszami oraz   zasad gospodarki finansowej.

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 14 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza zmiany w Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej w sposób następujący:

 1. w § 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:

1)       fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

          2)       fundusz modernizacyjny,

          3)        zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 1. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określają odrębne regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
  1. II.w § 11 ust. 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
  2. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych powstaje z:
   1. odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokościach ustalonych w ramach planów gospodarczo-finansowych,
   2. innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.
  3. Środki finansowe na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości gromadzone i ewidencjonowane są zgodnie z art. 4 ust. 41 pkt. 2 ustawy
   o spółdzielniach mieszkaniowych.
  4. Szczegółowe zasady określa Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Radę Nadzorczą.
   1. III.w § 11 dopisuje się ust. 5, 6, 7 i 8 w brzmieniu:
   2. Fundusz modernizacyjny tworzony jest z:
    1. środków z nadwyżki bilansowej przekazanymi do funduszu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
    2. opłat wnoszonych przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów robót modernizacyjnych, w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni,
    3. innych środków.
  5. Fundusz modernizacyjny przeznaczony jest na pokrycie kosztów prac modernizacyjnychzasobów mieszkaniowych i nie mieszkaniowych, ustalonych
   w planie robót modernizacyjnych przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.
  6. Spółdzielnia prowadzi ewidencję wpływów i wydatków funduszu oraz rozliczenie środków funduszu modernizacyjnego w podziale na poszczególne inwestycje.
  7. Szczegółowe zasady określa Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu modernizacyjnego Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Zatwierdzenie zmian określonych w § 1 skutkuje przyjęciem przez Radę Nadzorczą tekstu Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała anuluje Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 45/05 z 30.09.2005r. (z póź. zm.: U 3/08 z 25.01.08r., U 4/09 z 30.01.09r., U 71/10 z 29.10.10r., U 55/12 z 28.09.12r.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
1. Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszami
 oraz zasad gospodarki finansowej.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu