Interwencje związku

12.12.2017 r.

INTERWENCJE MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELCZEGO I RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
W SPRAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
z 20 lipca 2017 r.

             Uchwalona przez Sejm w dniu 20 lipca br. ustawa spółdzielcza, której kształt przyjęty we wstępnym etapie przez Sejm, został zdemolowany 34-ema poprawkami Senatu, budzi nadal kontrowersje i jest przedmiotem ustawowych interwencji
w sprawie.

Tym razem działania podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego zwróciły się organizacje spółdzielcze w kraju i z zagranicy.

Cooperative Housing International reprezentująca sektor spółdzielni mieszkaniowych
w Międzynarodowym Związku Spółdzielczym skierowała wystąpienie do Adama Bodnara -Rzecznika Praw Obywatelskich w którym wyraża zaniepokojenie nowym prawem
o spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce. Nowe prawo jest wg przedstawionych przez polską stronę racji niebezpieczne i doprowadzi do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, z uwagi, że zawiera niekonstytucyjne nowelizacje, takie jak:

- likwidacja prawa spółdzielni do wykluczenia członków, którzy naruszają reguły
  wewnętrzne, procedury oraz przepisy prawa (np. nie płacą rachunków)

- likwidacja funduszy własnych spółdzielni mieszkaniowych, co powoduje brak stabilności
  w ich funkcjonowaniu i co jest najważniejsze – tylko fundusze własne spółdzielni   
  mieszkaniowych zostaną zlikwidowane, pozostałe sektory spółdzielcze będą mogły posiadać
  fundusze własne, więc tylko spółdzielnie mieszkaniowe będą dyskryminowane względem
  innych spółdzielni oraz podmiotów prawnych.

- promuje system zadłużania się członków spółdzielni mieszkaniowych, gdyż członkowie nie
  muszą opłacać swoich rachunków tak długo, jak sprawa nie trafi do sądu

- ogranicza organy spółdzielni (Zarząd oraz radę nadzorczą) w funkcjonowaniu, gdyż
  pozbawia je uprawnień, które zazwyczaj są im przypisane i przyznaje ich uprawnienia
  wszystkim członkom spółdzielni, uniemożliwiając tym samym podejmowanie decyzji
  wewnątrz spółdzielni mieszkaniowych.

            Dlatego CHI prosi o skierowanie przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (który ma takie uprawnienia konstytucyjne) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania konstytucyjności tej ustawy.

             W ocenie wystąpienia Cooperative Housing Internationale ale i wystąpień organizacji spółdzielczych w kraju, także naszych zgłoszonych dr Adamowi Bodnarowi na spotkaniu w Żyrardowie – Rzecznik Praw Obywatelskich  w dniu 19 października br. skierował wystąpienie do Ministra Infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka . Prosi w nim Ministra o nadesłanie wyjaśnień dotyczących przedstawionych trudności co do wykładni
i praktycznego stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o s.m., a także o zajęcie stanowiska co do zasygnalizowanych wątpliwości natury konstytucyjnej.

-----------------------------

            Rzecznik przypomniał, że punktem wyjścia dla uchwalania ww. ustawy był projekt rządowy, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W dniu 7 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę z niewielkimi poprawkami. W dniu 19 lipca 2017 r. Senat RP wprowadził do tekstu ustawy 34 poprawki, które w zasadniczy sposób zmieniły jej dotychczasową treść, a w wielu przypadkach wykraczały poza materię dotychczas objętą projektem, co zresztą było sygnalizowane przez legislatorów biura Legislacyjnego Sejmu podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, które odbyło się 20 lipca 2017 r. Mimo tak zasadniczej ingerencji w treść projektowanej ustawy na ostatnim etapie jej uchwalania oraz wątpliwości co do zachowania wymogów prawidłowego procedowania nad ustawą, Sejm w dniu 20 lipca 2017 r., praktycznie bez żadnej dyskusji nad projektem uzupełnionym o zaproponowane w uchwale Senatu poprawki, uchwalił ustawę.

            Według Rzecznika brak uzasadnienia projektu ustawy w zakresie zmodyfikowanym 34 poprawkami Senatu o zasadniczym znaczeniu, w istocie uniemożliwienia rozstrzygnięcia licznych wątpliwości, jakie budzi wykładnia uchwalonych przepisów, w oparciu o intencje
i cel ustawodawcy. Brak jest bowiem materiału, który pozwalałby te intencje i cel ustawodawcy prawidłowo zinterpretować.

----------------------------

            Dalej RPO rozwija po kolei wszystkie wątki ustawy co do których wątpliwości zasygnalizowane zostały w wystąpieniu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Jeżeli, wyjaśnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa nie rozwieją podstawowych wątpliwości, a wydaje się nam, że nie rozwieją, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarży, budzące  zastrzeżenia przepisy ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.  Miejmy nadzieję, że nad ustawą tą, która nie ma wątków politycznych, czy partyjnych – Trybunał Konstytucyjny pochyli się z należytą powagą.

Zarząd ŻSM

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu