18.02.2020r.

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE

WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁANIA ŻSM W 2019 r.

Pierwszy kwartał nowego roku, to okres analiz, ocen i podsumowań tego, co działo się w życiu gospodarczym każdego podmiotu, funkcjonującego na krajowym rynku. My w naszej Spółdzielni również dokonujemy takiej oceny, przygotowując się do przedstawienia jej mieszkańcom na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Dzisiaj chcemy pokazać uwarunkowania jakie naszym działaniom towarzyszyły oraz zmiany jakie się dokonywały w bazie członkowsko- mieszkaniowej Spółdzielni.

 • Rok 2019 był 61-tym rokiem funkcjonowania Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 30-tym w nowych warunkach ustrojowych po 1989r.

Ostatnie 30 lat trudno zaliczyć do okresu prosperity dla spółdzielni mieszkaniowych a szerzej problem ujmując, dla polskiego mieszkalnictwa. Kolejne ekipy rządowe niezależnie od swych barw politycznych podpisywały się pod inicjatywami legislacyjnymi stwarzając coraz trudniejsze warunki pracy dla spółdzielni. Był to ciąg świadomych poczynań zmierzających do likwidacji bądź zmarginalizowania tej formy aktywności społecznej obywateli, m.innymi poprzez rozwiązania ośmieszające samorządność spółdzielczą czy też wprowadzanie ograniczeń niestosowanych wobec innych jednostek gospodarczych.

Pomimo tak niekorzystnych i stale pogarszających się warunków, znakomita większość spółdzielni mieszkaniowych w kraju, w tym i nasza, działa sprawnie, elastycznie dostosowując się do zmiennych warunków. Stosunek do spółdzielni mieszkaniowych jest jednym z elementów polityki mieszkaniowej państwa, a w gruncie rzeczy, braku tej polityki. Powstające od czasu do czasu programy mieszkaniowe, podbudowane hasłami politycznymi (np. o preferencjach dla budownictwa społecznego), znikają tuż po ogłoszeniu i wykorzystaniu ich w kampaniach wyborczych. Segment społeczny obywateli potrzebuje ponad 1,5 mln mieszkań, tymczasem rynek deweloperski, który zdominował budownictwo oraz jego efekty w całości jest kierowany do ludzi zamożnych i do inwestorów (w tym zagranicznych) lokujących na tym rynku wolny kapitał.

Uznanie, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli jest zadaniem państwa, wymaga stworzenia politycznego konsensusu, a na to się nie zanosi. Stąd programy wydmuszki z efektem kilkuset mieszkań rocznie. Dlatego ruch spółdzielczy, w którym zrzeszona jest nasza Spółdzielnia domaga się od rządzących rozwijania (przywrócenia) budownictwa spółdzielczych mieszkań lokatorskich.

My w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podtrzymujemy ten kierunek naszego ruchu i w każdej z realizowanych inwestycji mieszkaniowych, dla określonej grupy lokali ustanawiamy prawa lokatorskie (przy 35% wkładzie użytkowników). Tak było dwa lata temu w budynku przy ul. Werbickiego 6, gdzie prawo lokatorskie ustanowiono dla 7 lokali (z 16-u w budynku), tak będzie w realizowanym obecnie budynku przy ul. Spółdzielczej 7.

My także oczekujemy na nowy system finansowania budownictwa, który pozwoliłby nam uruchomić budowę tanich mieszkań w trzech kolejnych budynkach na które przygotowane są dokumentacje techniczne i stosowne pozwolenia Nadzoru Budowlanego.

 • Duże zamieszanie w kraju wprowadziła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabranych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności. Ustawie nadano rangę polityczną, jako ustawie godnościowej w efekcie której każdy obywatel stanie się pełnym właścicielem skrawka ojczystej ziemi. Od dawna przyglądaliśmy się temu z rezerwą. Ustawa miała wiele niedociągnięć i braków, które były w okresie minionego roku poprawiane poprzez stosowne nowelizacje.

Nasi mieszkańcy, z wyłączeniem indywidualnych decyzji 1968-u posiadaczy prawa odrębnej własności lokalu, nie zdecydowali się na jednorazową spłatę należnej części opłaty i będą ją spłacali przez 20 lat w comiesięcznych ratach. Natomiast 3 budynki w których znalazły się lokale użytkowe, prowadzone na zasadach najmu bądź spółdzielczego prawa do lokalu, będą spłacały spłatę przez 100 lat (bo skorzystały
z pomocy publicznej de minimis). Ustawa pomimo jej nowelizacji, w trakcie minionego roku, nadal wywołuje więc wiele kontrowersji, bo np. nie uwzględnia przy rozliczeniu dotychczas poniesionych opłat za wieczyste użytkowanie (w ŻSM sięgałyby one 60%).

 • Wiele emocji rozbudzała i rozbudza nadal sprawa uporządkowania u nas zasad utrzymania czystości i porządku w gminie. Obecne rozwiązania prawne
  i organizacyjne są dla spółdzielczości nie do przyjęcia. Właściwie ustawa, po zmianach z 19 lipca 2019r. wprowadziła odpowiedzialność zbiorową za dopełnienie wymagań segregacji śmieci. Wymóg ten jest nie do zrealizowania w budownictwie wielorodzinnym. Kto i jak ma dopilnować i egzekwować tak sformułowane przepisy? Kto i w jaki sposób ma skontrolować informację o liczbie osób w danym lokalu?

Natomiast u nas w mieście, decyzja Rady Miasta uchwalająca regulamin wywozu śmieci z terenu gminy wprowadziła do niego zapisy dyskryminujące ekonomicznie mieszkańców z budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy z budynków jednorodzinnych, od których obsługa wywozu jest trzykrotnie droższa, dostają od gminy darmowe pojemniki (zestawy toreb) na śmieci. Mieszkańcy domów wielorodzinnych musieli przez swojego Zarządcę kupić lub odkupić od Operatora komplety pojemników na odpady i utrzymywać ich stan techniczny oraz sanitarny. Dzisiaj, gdy ich pojemniki są obijane przez służby Operatora i dopełniane przez osoby spoza Spółdzielni, podrzucające śmieci – są straszeni groźbą kar za naruszanie zasad segregacji.

 • W minionym roku przekształcenia prawa do lokali w odrębną własność dokonało 57-u użytkowników lokali. Z tego 10-ciu przekształciło swoje prawo lokatorskie do lokalu, 44-ech prawo własnościowe, zaś 3 użytkowników nabyło lokale w nowozrealizowanym budynku, przy ul. Werbickiego 6. Razem prawo odrębnej własności posiadało 1968 lokali (z 7002), co stanowi 28,1% ogólnej liczby lokali w Spółdzielni.
 • Działania organów statutowych i poszczególnych komórek Spółdzielni w 2019r. były prowadzone zgodnie z unormowaniami statutu i regulaminów spółdzielni, wynikających z zapisów ustawy spółdzielczej i innych ustaw gospodarczych. Doskonalone były mechanizmy rozliczania oraz sprawozdawczość przypisana do każdej nieruchomości. Optymalizowaliśmy poziom zaliczek opłat za dostarczane media (dostawa ciepła) oraz racjonalizowaliśmy zużycie ciepła na podgrzanie wody w budynkach, gdzie w większości wystąpił dodatni bilans w zestawieniu kosztów
  z wnoszonymi przez mieszkańców zaliczkami. Zmagaliśmy się z przyczynami wpływającymi na wielkość nierozliczającej się wody (tzw. osieroconej), uzyskując za rok miniony wskaźnik 3,3%. Nadal w miarę sprawnie udaje się nam realizować zasady gospodarki śmieciowej, pomimo wielu potknięć ze strony realizatorów system wywozu odpadów w mieście.
 • Analiza naszej bazy członkowskiej na koniec 2019r. wykazuje, że w dalszym ciągu zwiększa się jej stan, którego przyrost wystąpił po zmianach w ustawie spółdzielczej z 20 lipca 2017r. wprowadzającej obligatoryjnie obowiązek członkostwa w mieszkaniach z lokatorskim i własnościowym prawem do lokali. W okresie 2019r. o członkostwo w spółdzielni wystąpiło 117 osób z lokali z tytułem odrębnej własności, dla których ta przynależność nie była obligatoryjna. Na koniec roku stan bazy członkowskiej wynosił 8.603 członków. Członkostwo to przypisane jest do 6.655 lokali mieszkalnych, przy czym w lokalach tych podwójne członkostwo (oboje małżonków) posiadają 1752 osoby. Wśród posiadaczy garaży i pawilonów jest 196 członków nie mieszkających w lokalach spółdzielni. Bez członkostwa w spółdzielni pozostaje 310 posiadaczy lokali, przy czym 11-u z tytułu wykluczenia ze Spółdzielni przez Radę Nadzorczą, zaś pozostali z prawem odrębnej własności pozwalającym na rezygnację
  z członkostwa.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu