06.08.2019

SEZON GRZEWCZY 2018/2019 ROZLICZONY

            Prezentujemy dzisiaj końcowe wyniki rozliczenia kosztów zakupu ciepła na ogrzewanie mieszkań w minionym sezonie grzewczym. Rozliczenie obejmuje 146 nieruchomości oprzyrządowanych w podzielniki METRONY, 9 z podzielnikami UNITOLU i 9 nieruchomości (budynki Czerskiego) rozliczanych ryczałtem.

1. To już 25 sezon grzewczy w ŻSM rozliczany przez system podzielników kosztów. Tam gdzie jest on zainstalowany, a obejmuje już u nas ponad 94 proc. budynków, pozwala na racjonalizację wykorzystywania ciepła w poszczególnych lokalach i izbach oraz na ustalanie indywidualnego komfortu cieplnego przez poszczególnych użytkowników. Ten system rozliczeń obejmuje jedynie koszty zmienne ciepła dostarczanego do budynków
i rejestrowanego przez ciepłomierze budynkowe w okresie trwania sezonu grzewczego.

Nie obejmuje natomiast kosztów stałych wynikających z taryf Dostawcy (przesył i moc zamówioną), które zależą od długości sieci dostawczej i od parametrów termicznych budynków wynikających z audytów energetycznych.

2. Miniony sezon grzewczy, był o miesiąc dłuższy od sezonu ubiegłorocznego. Rozpoczął się 24 września a zakończył w dniu 9 maja br. Na szczęście jego przebieg był nieco łagodniejszy – dlatego różnice w kosztach nie były tak duże jak dwa sezony wcześniej (lata 2016/17).

            W sezonie grzewczym 2018/2019 zapłaciliśmy za ciepło na cele grzewcze, wraz
z kosztami rozliczenia kwotę 5,703 min. zł. (w opłacie zmiennej za GJ), natomiast
w budynkach bez podzielników 0,538 mln. zł.

Zestawienie uzyskanych wyników w lokalach z podzielnikami, sezonu minionego
w porównaniu z poprzednimi przedstawia poniższa tabela.

Lp. Pozycja kosztów 2016/2017 2017/2018 2018/2019 3:4
1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

Koszty zakupu (mln.zł)

Zaliczki (mln.zł)

Kwota nadpłat (mln.zł)

Wskaźnik nadpłaty

6,679

6,693

0,014

0,0002

5,385

6,337

0,952

15,02

5,703

6,173

0,470

7,06

105,9

97,4

49,4

-

W budynkach bez podzielników, gdzie w poprzednim sezonie koszt ogrzewania wyniósł 0,532 mln. zł, różnica w stosunku do sezonu minionego była minimalna i wyniosła jedynie 0,006 mln. zł. Zestawienie wyników ujętych w tabeli pokazuje, że koszty zakupu ciepła
w minionym sezonie w budynkach z podzielnikami były o 5,9 % wyższe niż w sezonie poprzednim, przy zaliczkach niższych o 2,6 %.

3. Wyniki rozliczeń kosztów ciepła pokazują, że w grupie 9-ciu budynków bez regulacji, wszystkie uzyskały dodatnie saldo z rozliczenia, które wyniosło +62,992 tys. zł. (podobnie jak w ubiegłym roku). Jest to jednak efektem wysokich zaliczek, jakie były ustalone dla tych budynków, których suma wyniosła 601,328 tys. zł. Koszty ogrzewania tych 9-ciu budynków wyniosły 538,330 tys. zł , co dało średni koszt na sezon w wysokości 3,92 zł/m2 .

Natomiast wyniki dla poszczególnych budynków zawierały się w przedziale od 3,60 zł/m2 do 4,23 zł/m2.

            Z kolei w grupie 6495 lokali mieszkalnych objętych niniejszą klasyfikacją, które są oprzyrządowane w podzielniki 4385 lokali uzyskało nadpłatę (w ubiegłym roku było ich 5303) i wyniosła ona 0,881 mln. zł., zaś w 2105-ciu lokalach ( w ubiegłym roku było ich 1199) użytkownicy uzyskali ujemny wynik rozliczenia w wysokości 0,411 mln. zł. który muszą uzupełnić poprzez dopłaty.

Ze 152 nieruchomości wyposażonych w podzielniki, 18 miało ujemne saldo rozliczeniowe, zaś 134 dodatnie ( w biegłym roku wszystkie nieruchomości miały saldo dodatnie).

Przy czym największą ilość lokali z nadpłatą miały w osiedlach budynki: (w nawiasie wielkość nadpłaty)

- bud. ul. kap. Pałaca 49                    - 86,2% lokali             (11.709 zł)

- bud. ul. Spółdzielcza 30                  - 85% lokali                (3.198 zł.)

- bud. ul. Spółdzielcza 32                  - 85% lokali                (6.197 zł)

- bud. ul. Skrowaczewskiego 25        - 84,2% lokali             (12.399 zł)

- bud. ul. Izy Zielińskiej 16                - 83,6% lokali             (10.827 zł)

- bud. ul. kap. Pałaca 45                    - 83,3% lokali             (11.152 zł)

- bud. ul. Gen. Fildorfa Nila 11         - 82,5% lokali             (7.315 zł)

- bud. ul. Izy Zielińskiej 22                - 81,1% lokali             (11.821 zł)

Zaś najlepsze wyniki na pozostałych osiedlach uzyskały:

- bud. ul. Legionów Polskich 76        - 72,5% lokali             (2.459 zł) –os. Żeromskiego

- bud. ul. 11 Listopada 15                 - 72,5% lokali             (2.393 zł) – os. Batorego

- bud. ul. Łukasińskiego 1                 - 77,2% lokali             (8.319 zł) – os. Centrum

- bud. ul. Limanowskiego 13c           - 73,9% lokali             (538 zł) – os. Kościuszki

Najwięcej lokali z obowiązkiem dopłaty do rozliczenia miały na osiedlach budynki (w nawiasie saldo rozliczenia)

- bud. ul. Leg. Polskich 58                 - 62,5% lokali             (-1.265 zł)

- bud. ul. Radziejowska 1/5               - 58,3% lokali             (-14.759 zł)

- bud. ul. 11-go Listopada 21                        - 53% lokali                (2.167 zł)

- bud. ul. Narutowicza 2                    - 62,5% lokali             (-2.961 zł)

- bud. ul. Środkowa 33                      - 61,5% lokali             (100 zł)

- bud. ul. Gen. Fildorfa Nila 13         - 51,1% lokali             (1.597 zł)

- bud. ul. Parkingowa 26                   - 43,3% lokali             (3.764 zł)

- bud. ul. Spółdzielcza 66                  - 62,5 % lokali            (270 zł)

4. Średnia miesięczna zaliczka wnoszona przez statystyczny lokal z podzielnikami
(w przedziale za 7-mcy) wyniosła w minionym sezonie 2,67 zł/m2 (w poprzednim wynosiła 2,75zł/m2), zaś średni koszt rozliczonego ciepła na jednostkę powierzchni lokalu wyniósł
2,47 zł/m2 (poprzednio 2,33 zł/m2 ), czyli zwiększył się o 0,13 zł/m2 – co potwierdza, że ostatni sezon grzewczy był bardziej kosztowny od poprzedniego.

            Na poszczególnych osiedlach statystyka ta dla budynków z podzielnikami wygląda następująco (w nawiasie poprzedni sezon).

Osiedle Zaliczka (zł/m2) Koszt (zł/m2

- os. Sikorskiego (1 bud)

- os. Żeromskiego

- os. Batorego

- os. Centrum

- os. Kościuszki

- os. Wschód

- os. Teklin

- os. Piękna

2,91  (3,11)

2,87   (3,01)

2,73   (2,90)

2,66   (2,85)

2,89   (2,95)

2,64   (2,69)

2,57   (2,62)

2,53   (2,53)

2,78  (2,52)

2,74   (2,65)

2,59   (2,40)

2,56  (2,36)

2,85   (2,61)

2,36   (2,26)

2,30   (2,20)

2,29  (2,21)

            Z przedstawionego zestawienia wynika, że w minionym sezonie grzewczym poziom zaliczek zbieranych od mieszkańców był średnio o 3 proc. niższy od poziomu ubiegłorocznego. Tymczasem średni koszt zakupu ciepła był większy od ubiegłorocznego
o 5,9 proc. Daje to więc średnio 8,9 proc. niezbędnych dopłat, wobec przyjęcia na ostatni sezon poziomu zaliczek w wysokości uzyskanego wyniku, każdego lokalu z roku poprzedniego. To dlatego przybyło w minionym sezonie ponad 900 lokali, których użytkownicy będą musieli dopłacić do rozliczenia.

            Analizując kolejne dane stwierdzamy, że najlepsze wyniki w ograniczaniu kosztów ogrzewania, miały na poszczególnych osiedlach następujące budynki:

- bl. 57 os. Żeromskiego (ul. Leg. Polskich 76)                    - 2,25 zł/m2

- bl. 28 os. Batorego (ul. Sowińskiego 17)                            - 1,88 zł/m2

- bl. 2 os. Centrum (ul. Dekerta 15)                                      - 2,24 zł/m2

- bl. 15 os. Kościuszki (ul. Mireckiego 36)                           - 2,49 zł/m2

- bl. 14 os. Wschód (ul. F. de Girarda 13)                            - 2,01 zł/m2

- bl. 11 os. Teklin (ul. kap. Pałaca 43)                                   - 2,00 zł/m2

- bl. 2 os. Piękna (ul. Spółdzielcza 26)                                  - 1,96 zł/m2

            W tym zestawieniu wyróżniają się ponownie jak w roku ubiegłym pierwsze cztery budynki z os. Żeromskiego, Batorego, Centrum i Kościuszki. Te wyniki to efekt wysokiej sprawności termicznej tych budynków, ale przede wszystkim wysokiej dyscypliny mieszkańców w prowadzonych działaniach racjonalizujących ograniczenie zużycia ciepła.

            Natomiast najsłabsze wyniki w poszczególnych osiedlach miały:

- bl. 27 os. Żeromskiego (ul. Wittenberga 1)                        - 3,61 zł/m2

- bl. 50 os. Batory (ul. Radziejowska 1/5)                            - 3,93 zł/m2

- bl. 12 os. Centrum (ul. H. hr. Łubińskiego 22)                   - 3,59 zł/m2

- bl. 31 os. Kościuszki (ul. Środkowa 31)                             - 3,73 zł/m2

- bl. 15 os. Wschód (ul. F. de Girarda 11)                            - 2,82 zł/m2

- bl. 17 os. Teklin (ul. Skrowaczewskiego 29)                      - 2,69 zł/m2

- bl. 3 os. Słoneczna (ul. Spółdzielcza 28)                            - 3,24 zł/m2

5. Analiza wyników rozliczenia pokazuje, że większość naszych mieszkańców, dość sprawnie reaguje na swoje potrzeby w zakresie komfortu cieplnego w poszczególnych pomieszczeniach lokalu i na bieżąco używa termoregulatorów do zmiany nastaw, które im są w danym momencie niezbędne. To dzięki takiemu postępowaniu udało się im uzyskiwać korzystne wyniki kosztów, które wzrosły jedynie o 5,9 proc. pomimo dłuższego o 15 proc., minionego sezonu grzewczego. Wyniki pokazują, że z grupy 4385 użytkowników notujących zwroty
z rozliczeń ok. 2500 osób ma nadwyżkę w przedziale od 0 do 200 zł., a 1700 osób
w przedziale do 500 zł., zaś 157 osób ma zwroty powyżej 500 zł. Niedopłaty ma 2105 osób
i są one w różnym przedziale. I jest to grupa mieszkańców, która ma albo potrzeby wyższego komfortu cieplnego, albo mało wnikliwie śledzi zachowanie się urządzeń regulujących na grzejnikach.

            I na końcu grupa 9-ciu budynków Czerskiego (bez podzielników). Przez okres 20 lat opinia specjalistów wykluczała je z możliwości zainstalowania na nich układu regulacji cieplnej (ze względu na małe średnice instalacji). Od dwóch lat ocena ta uległa zmianie i na
7-miu z nich, po przeprowadzonych płukaniach zainstalowano termoregulatory na grzejnikach. Jednak, poza jednym budynkiem, mieszkańcy pozostałych odmówili instalowania u nich podzielników. Mając możliwość regulowania przepływu ciepła przez grzejnik, nie chcą pomiaru tego ciepła. Wolą płacić wszyscy w budynku po równo, tą samą stawkę za metr. Jak pokazują wyniki stawka ta jest średnio dwukrotnie większa, niż w innych budynkach spółdzielni, ale im to pasuje. I my to szanujemy.

6. W nadchodzącym sezonie grzewczym utrzymamy dotychczasowe graniczne poziomy stawek zaliczkowych jakie obowiązywały w sezonie poprzednim (min.: -2,10 zł/m2, max – 7,35 zł/m2.

Stawki dla lokali z podzielnikami ustalone zostaną indywidualnie na poziomie kosztu ogrzania każdego lokalu w sezonie 2018/2019. Podobnie stawki dla budynków Czerskiego,
w których nie ma systemu regulacji. Wyniki minionego sezonu będą podstawą dla stawki zaliczkowej każdego budynku.

            Pełne informacje o poziomie zaliczek w nadchodzącym sezonie grzewczym, przekażemy do lokali przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu