18.06.2019 r.

O ROZLICZENIU „WODY OSIEROCONEJ” – PO RAZ KOLEJNY

            Woda niebilansująca się w rozliczeniach, pomiędzy wskazaniami wodomierza budynkowego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych nazywana jest potocznie „wodą osieroconą”. Jej nadmiar tworzy się w instalacji wewnętrznej budynku na skutek różnych przyczyn. Jego ilości nie da się przypisać do żadnego z lokali oddzielnie i jest ona przypisywana wszystkim lokalom w budynku, dodatkowo poza ilością jaką zarejestrowały wodomierze lokalowe.

            Wracamy do tematu, o którym pisaliśmy 1,5 roku temu, bo wywołuje on nadal nieporozumienia. Mieliśmy w tej sprawie kilka wystąpień zaniepokojonych mieszkańców.

            Pretekstem do dyskusji stała się uchwała Rady Nadzorczej ŻSM Nr 43/2018, z dnia 28.12.2018r. – w sprawie zatwierdzenia opłat użytkowników lokali na pokrycie kosztów zakupu nierozliczającej się wody w nieruchomościach.

Decyzja zawarta w uchwale Rady Nadzorczej wynika z obowiązującego w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Regulaminu rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków. Z kolei Regulamin ten uwzględnia normy prawne zawarte
w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które w interesującym nas zakresie zawiera zapisy:

● Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizayjne, w przypadku dostaw do budynku wielolokalowego zawiera umowę z zarządcą budynku. Przedsiębiorstwo rozlicza się
z zarządcą ze wskazań wodomierza głównego, którego jest właścicielem.

● Ustawa dopuszcza rozliczenie pomiędzy Dostawcą a indywidualnymi lokalami, wg. wskazań na wodomierzach lokalowych, pod warunkiem pełnego wyposażenia w sprawne wodomierze wszystkich punktów czerpalnych w budynku.

● Właściciel budynku lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i reguluje należności wynikające z tej różnicy.

            Zatem niezależnie od tego, czy mieszkańcy rozliczają się ze spółdzielnią, czy rozliczali by się bezpośrednio z Dostawcą wody – i tak swój udział w powstającej różnicy wody musieli by wnosić do Przedsiębiorstwa Wodociągowego.

            My w spółdzielni, wiele lat temu rozpatrywaliśmy taki wariant, szczególnie
w kontekście nieregulowanych przez mieszkańców, należności za dostawę wody. Zadłużenie w tej grupie kosztów to ¼ naszego całego zadłużenia. Przekazując ten mechanizm rozliczeń do Dostawcy, oddalibyśmy kłopoty i znaczącą część długu obciążającą nasze finanse. Natomiast Dostawca wody ma ustawowe uprawnienia do bezsądowego odłączenia od swoich sieci tych odbiorców, którzy zalegają z opłatami.

Wtedy uznaliśmy, że to jest działanie nieludzkie, nie przystające do obowiązujących u nas zasad solidaryzmu spółdzielczego i wzajemnej pomocy – dlatego odstąpiliśmy od tego pomysłu. W związku z tym rozliczenie różnic „wody osieroconej” wzięliśmy na nasze barki
i to robimy do dziś.

            Przez ostatnie kilkanaśnie lat, bo problem „wody osieroconej” występował zawsze, koszty różnicy pokrywaliśmy z różnych wspólnych środków – bo mechanizm rozliczeń na to pozwalał.

Od kilku lat, kiedy ustawa spółdzielcza ograniczyła rozliczanie wszystkich kosztów (w tym dostaw wody), do rozliczeń w obrębie każdej nieruchomości oddzielnie i zakazała pokrywania niedoboru z innych środków wspólnych w spółdzielni – obowiązek rozliczenia indywidualnego stał się oczywisty.

            Za rok 2017 i 2018 powstały nam na rozliczeniach wody niedobory wynikłe
z zarejestrowania jej, w różnej skali na poszczególnych naszych budynkach.

            Dlatego uchwała Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r. w tej sprawie zatwierdziła poziomy zaliczkowych opłat na pokrycie powstałych w 2017 i 2018 r. dodatkowych kosztów „wody osieroconej”, dla 146-ciu nieruchomości.

            Opłaty te w wysokości – 0,05 zł. ,0,01 zł. 0,15 zł. i 0,20 zł. za m2 pow. uż. lokalu, przypisane są do poszczególnych budynków, w zależności do wielkości zaległości powstałej
z rozliczenia „wody osieroconej” na danym budynku.

Mechanizm tych działań zamierzamy stosować w przyszłości zaś poziom naliczanych opłat, będzie uzależniony od wyniku rozliczenia na każdej z nieruchomości.

------------------------------------

            Wielu czytelników naszej informacji zapyta, skąd się bierze problem „wody osieroconej”?. Te najprostsze przyczyny to wycieki wody z nieszczelnych instalacji (przed wodomierzami lokalowymi), czy kradzieże wody z instalacji (poza lokalami). To ostatnie zjawisko dzisiaj rzadkie i trudne do zlokalizowania. Ale przyczyn powstającej różnicy jest wiele, szczególnie w przedziale powodów technicznych.

Pisaliśmy o tym szczegółowo 1,5 roku temu. Wskazywaliśmy jak ważny jest dobór przez Dostawcę wody typu i parametrów wodomierza głównego na budynku, który musi uwzględniać wielkość przepływu wody, jej ciśnienie w strumieniu zasilającym oraz poziom zanieczyszczeń w wodzie.

            Ponadto wodomierz główny ma „swoją” pozycję montażową, która wpływać może na straty ciśnienia oraz powinna mieć odpowiednią wielkość w stosunku do mierzonego strumienia wody. Złe dobranie parametrów wodomierza stwarza określone problemy. Np. niedowymiarowanie wodomierza może spowodować przyspieszoną eksploatację mechanizmów wewnętrznych i niekorzystnie wpływać na bilans mierzonej wody.

            Natomiast przewymiarowanie wodomierza (dopuszczenie do dużego strumienia wody) może zmniejszyć dokładność pomiaru w dolnych zakresach przepływu wody.

-----------------------------------

Różnice we wskazaniach pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych wynikają z wielu przyczyn, którymi są:

- niska dokładność wskazań przyrządów,

- zjawisko niewykrywania przez wodomierze małych przepływów, których sumę wykryją wodomierze główne,

- ingerencje z zewnątrz w wodomierz i inne próby manipulacji ze strony użytkowników lokalu,

- niski poziom jakości wody oraz zanieczyszczenia, które odkładają się na elementach mechanicznych wodomierza (co zaniża wynik pomiarów),

- uderzenia hydrauliczne, powstałe poprzez chwilowe zapowietrzenie instalacji oraz nieszczelności w elementach wodociągu, także wpływają na dokładność pomiarów,

- wodomierze powinny być montowane zgodnie z zaleceniami producenta, zaś odcinki instalacji przed wodomierzami nie mogą być zbyt krótkie,

- różnice we wskazaniach między wodomierzem głównym a wodomierzami lokalowymi wynikają z zaokrąglenia wyników do pełnych metrów sześciennych, na co należy zwrócić szczególną uwagę, gdy pobór jest zbyt mały,

- trzeba pamiętać także o tzw. „przebiciu” wody zimnej i ciepłej występującym w bateriach mieszalnikowych. W takich instalacjach powinny być sprawne zawory zwrotne na przewodach ciepłej wody,

- różnice we wskazaniach występują też, gdy nie ma zdalnego odczytu, a lokatorzy nie udostępniają liczników i są rozliczani przez tzw. ryczałt. Ważne jest by jednocześnie odczytywać wodomierze indywidualne i wodomierz główny.

----------------------------------

I to są główne powody, że stale występuje w rozliczeniach różnica tzw. wody osieroconej, za którą musi zapłacić każdy użytkownik lokalu w budynku wielorodzinnym. I ma to miejsce
w całym kraju, zaś skala zjawiska sięga do 10 proc. pobieranej wody. U nas za miniony rok wskaźnik ten nie przekroczył średnio 4 proc.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu