06.04.2019 r.

Z kraju

DYSKRYMINACJA I PODWÓJNE OPŁATY

                         -APEL O ZMIANĘ ZAPISÓW USTAWY

            Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego członkiem jest Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 6 marca br. wystosował do Sejmu petycję
w sprawie potrzeby zmiany ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Apeluje w niej o zaliczenie do opłaty przekształceniowej opłat wniesionych dotąd przez spółdzielnie z tytułu użytkowania wieczystego. Uchroniłoby to od podwójnej opłaty z tytułu przekształcenia. Obecna regulacja ich nie uwzględnia pomimo tego, że wartość użytkowania wieczystego nierzadko odpowiada wartości rynkowej samego gruntu.

            Związek wnosi także o zapisanie w art. 14 ustawy, iż przepisów o pomocy publicznej nie stosuje się do SM. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapadły
w podobnych sprawach z terenu Niemiec czy Holandii, zostały rozstrzygnięte na korzyść stowarzyszeń mieszkaniowych. Spółdzielnie nabywały prawa użytkowania wieczystego nie po cenie wolnorynkowej, lecz z mocy prawa, na podstawie różnego rodzaju roszczeń jeszcze przed 1 maja 2004 r., czyli przed datą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Poza tym, nie działają one dla zysku, tylko non profit.

            Kolejnym postulatem jest umożliwienie w przyszłości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz SM na cele budownictwa mieszkaniowego
i nadanie art. 13 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami następującego brzmienia: Nie oddaje się w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na cele budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem realizacji roszczeń o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej na cele budownictwa mieszkaniowego oraz ustanowienia użytkowania wieczystego w ramach gospodarowania nieruchomościami przez Krajowy Zasób Nieruchomości, obecne jego brzmienie wyłącza taką możliwość. Beneficjentem obecnej regulacji jest tylko Krajowy Zasób Nieruchomości. Natomiast spółdzielniom mieszkaniowym, które realizują cele społeczne, uniemożliwiono realizację inwestycji mieszkaniowych. Często nie posiadają one środków finansowych by nabyć grunt na własność w momencie rozpoczęcia inwestycji.

Związek podkreśla także, że w zasobach SM, poza nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, pozostają także inne nieruchomości, na „starych osiedlach”
o rzadszej zabudowie, wewnątrz lub na obrzeżach osiedli. Mają one infrastrukturę techniczną służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dla nieruchomości sąsiednich. W skład infrastruktury towarzyszącej wchodzą między innymi; drogi, parkingi, place zabaw, tereny zielone oraz inne drobne formy architektoniczne. Stare zasoby spółdzielni mieszkaniowych były bowiem budowane przy innych założeniach, stanowią pewne całości funkcjonalne
i architektoniczne. Brak możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, pełniących funkcję służebną dla terenów zabudowanych, pozostaje – zdaniem Związku – w sprzeczności z ratio legis ustawy, gdyż stawia tę grupę
w sytuacji gorszej niż użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. Wykładnia celowościowa i funkcjonalna ustawy prowadzi do wniosku, iż ze względu na konstytucyjną zasadę równego traktowania, zakresem ustawy są objęci wszyscy użytkownicy wieczyści, którzy wykorzystują grunty publiczne na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku odmiennej interpretacji, sprzecznej w ocenie Związku z celem ustawy, mieszkańcy spółdzielczych budynków będą dodatkowo obciążeni kosztami utrzymania tych nieruchomości
w przeciwieństwie do mieszkańców wspólnot mieszkaniowych. Większość wspólnot mieszkaniowych ma wyodrębnione nieruchomości w obrysie budynków. Tereny wokół są własnością gmin i mieszkańcy korzystają z nich nie ponosząc żadnych kosztów.
W spółdzielniach mieszkaniowych tereny pod budynkami i wokół nich (z dostępem do drogi publicznej) są własnością mieszkańców, ale muszą oni ponosić koszty terenów wspólnych, na których są zlokalizowane tereny rekreacji, wypoczynku, miejsca parkingowe i inne funkcje służące mieszkańcom. Dlatego też konieczne jest pilne zapisanie wprost w ustawie, iż przekształceniu będą podlegać także grunty niezabudowane budynkami wielorodzinnymi lub jednorodzinnymi z zabudowaną infrastrukturą techniczną niezbędną do racjonalnego korzystania z tych budynków wielorodzinnych lub jednorodzinnych.


Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu