12.08.2019 r.

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2018 ROKU

Przedstawiamy niniejszym informację o funkcjonowaniu naszej spółdzielni
w minionym roku i o warunkach polityczno-prawnych i ekonomicznych, jakie tej działalności towarzyszyły.

■ Rok 2018 był 60-tym rokiem funkcjonowania Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od momentu jej powstanie i 29-ym w nowych warunkach ustrojowych po 1989 r. Był to, pomimo radosnego jubileuszu 60-lecia naszej spółdzielni, rok trudny zarówno dla nas, jak
i dla całej spółdzielczości w kraju.

● Pierwszy rok obowiązywania nowych mechanizmów, które wprowadziła nowelizacja ustawy spółdzielczej z dnia 20 lipca 2017 r. spowodował wiele zmian i trudnych do zaakceptowania rozwiązań.

- ustawa zdemolowała stosunki prawne w zakresie udziałów i członkowstwa w spółdzielniach – likwidując te pierwsze i wprowadzając obligatoryjny obowiązek posiadania członkowstwa, przez posiadaczy spółdzielczych praw do lokali,

- zlikwidowała do końca, solidaryzm ekonomiczny członków spółdzielni, wprowadzając obligatoryjność rozliczeń funduszu remontowego dla każdej nieruchomości oddzielnie – co uniemożliwia wykonywanie często niezbędnych lecz kosztownych remontów w nieruchomości,

- wprowadziła jednocześnie pojęcie prawno – ekonomiczne tzw. „mienie spółdzielni”, na które przeznaczają odpis wszyscy użytkownicy lokali.

■ Nie wystartował na poważnie, przygotowywany od kilku lat przez rządzących, program „Mieszkanie +”. Program ten miał uruchomić narzędzia ekonomiczne i prawne, by włączyć w jego funkcjonowanie spółdzielczość mieszkaniową i umożliwić jej realizację budownictwa lokatorskiego z udziałem środków publicznych. Nasza spółdzielnia podjęła w 2017 roku przygotowania do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

            Nasz program rozwoju spółdzielni na lata 2017 ÷ 2021, zakłada realizację nowego budownictwa dla osób średnio zamożnych, w systemie lokatorskim bądź na wynajem. Program obejmuje trzy budynki na osiedlu Piękna (łącznie 64 mieszkania) i budynek
50-lokalowy przy ul. 11-Listopada.

            W IV kw. 2018 r. odebraliśmy od wykonawcy pierwszy z tych budynków, na os. Piękna przy ul. K. Werbickiego 6, o 16 lokalach mieszkalnych. Budynek został sfinansowany z 35 proc. wkładu użytkowników lokali oraz z kredytu inwestycyjnego uzyskanego przez spółdzielnię na podstawie umowy kredytowej z bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach. Do 28 lutego br. zasiedlono w budynku 6 lokali na zasadach lokatorskich i 8 z tytułem odrębnej własności. Pozostałe dwa lokale w trakcie finalizowania umów.

       Na chwilę obecną wstrzymaliśmy prace przy kolejnych obiektach, w oczekiwaniu na decyzje polityczne w sprawie dostępu spółdzielczości mieszkaniowej do środków publicznych. Na wszystkie trzy budynki spółdzielnia posiada dokumentację techniczno-budynkową i stosowne pozwolenia nadzoru budowlanego.

■ W minionym roku przekształcenia prawa do lokali w odrębną własność dokonało 77-u użytkowników lokali. Łącznie z 6-cioma nabywcami lokali przy ul. K.Werbickiego 6,
z prawem odrębnej własności przybyło ich łącznie 83.

            Razem prawo odrębnej własności na koniec 2018 r. posiadało 1911 lokali, co stanowi 27,3 % ogólnej liczby lokali w spółdzielni.

■ Działania organów i komórek spółdzielni w 2018 r. były prowadzone zgodnie
z uwarunkowaniami statutu i regulaminów spółdzielni, wynikających z zapisów ustawy spółdzielczej i innych ustaw gospodarczych. Doskonalone były mechanizmy rozliczania oraz sprawozdawczość przypisana do każdej nieruchomości. Optymalizowaliśmy poziomy zaliczek opłat za dostarczane media (dostawa wody i jej podgrzanie) oraz racjonalizowali zużycie ciepła na podgrzanie wody w budynkach, gdzie w większości wystąpił dodatni bilans w zestawieniu kosztów z wnoszonymi przez mieszkańców zaliczkami.

            Nadal sprawnie udaje nam się realizować zasady gospodarki śmieciowej, pomimo turbulencji u Operatora wywozu, a nasi mieszkańcy realizują segregację śmieci w 95 %.

■ Analiza naszej bazy członkowskiej na koniec 2018 r. wykazuje, że po zmianach w ustawie spółdzielczej z 20 lipca 2017 r. i po pełnej weryfikacji, nastąpiły u nas dalsze zmiany
w ogólnej liczbie członków. Ustawa zobligowała do obowiązkowego członkowstwa naszych użytkowników lokali ze spółdzielczymi prawami do lokalu (lokatorskim
i własnościowym). Dla posiadaczy praw odrębnej własności lokalu przynależność członkowska nie jest obligatoryjna.

W efekcie tych zmian ustawowych stan bazy członkowskiej w 2018 r. uległ dalszej korekcie i zwiększył się do 8.486-u członków. Członkowstwo to przypisane jest do 6.689 lokali, przy czym w lokalach tych 1664 użytkowników posiada podwójne członkowstwo (oboje małżonkowie). Wśród posiadaczy garaży i pawilonów jest 198 członków nie mieszkających w lokalach spółdzielni.

Bez członkowstwa w spółdzielni pozostaje 313 posiadaczy lokali, przy czym 15-u z tytułu wykluczenia ze spółdzielni przez Radą Nadzorczą.

■ W kolejnym już czwartym roku z rzędu, odnotowujemy spadek zadłużenia czynszowego
w spółdzielni. Systematyczna praca przy zaostrzonych reżimach windykacyjnych powoduje, że sumaryczne zadłużenie czynszowe z lokali mieszkalnych ponownie zmalało do 3,461 mln. zł. i jest o 4,3 % mniejsze niż w ubiegłym roku. Ogólny wskaźnik zadłużenia spółdzielni wyniósł 8,70 %.

■ W roku 2018 zadłużenie w opłatach miało u nas 3457 lokali ( w 2017 r. było 3387). Lokali z długiem jednomiesięcznym było 2581 ( 2454 w 2017 roku), a kolejne 528 (574 lokale
w 2017 r.) miały zadłużenie w przydziale do trzech miesięcy. Ci pierwsi to dłużnicy przypadkowi, wraz z drugą grupą łatwo uregulują swoje zobowiązania wynoszące 0,923 mln. zł. tj. 26,69 % całego długu ( w 2017 r. dług tej grupy wynosił 0,914 mln. zł.
i stanowił 25,28 % całego zadłużenia).

       Pozostałych 348 dłużników z przedziału powyżej trzech miesięcy trzyma 73,41 % długu w kwocie 2,238 mln. zł. Grupa 114 dłużników z długiem powyżej 12 miesięcy tworzy 49,84 % długów w wysokości 1,718 mln. zł. ( w 2017 roku było ich 124 tworzących 49,96 % długu w kwocie 1,807 mln. zł).

       Z przedstawionej analizy wynika, że w 2018 roku grupa dłużników zwiększyła się
o 70 osób ( tj. o 2,0 % ogólnej liczby), przy czym w przedziale zadłużeń jednomiesięcznych wzrost był o 127 osób. Zmalała natomiast o 10 osób w grupie zadłużeń powyżej 12 miesięcy, co znalazło odbicie w globalnym zmniejszeniu zadłużenia. Dlatego działania windykacyjne o których piszemy w dalszej części informacji będziemy kontynuowali i zaostrzali.

            Natomiast zjawiskiem, który wywołuje niepokój jest występowanie zadłużeń byłych użytkowników lokali, objętych zasądzonymi wyrokami sądowymi. Są to długi trudne do odzyskania (tzw. roszczenia sporne). Na koniec 2018 r, wyniósł on 749,5 tys. zł. Na dług ten będziemy zwracać szczególną uwagę.

■ W minionym roku, kolejny już raz z rzędu otrzymaliśmy w terminie środki finansowe od Gminy na dodatki mieszkaniowe dla naszych mieszkańców, którym takie dodatki przyznano.

W 2018 r. przekazano do spółdzielni kwotę 555.059,35 zł i był to poziom o 11,2 % niższy od kwoty z roku poprzedniego. Poza dodatkami pozostaje jednak wiele ubogich rodzin, które utraciły prawo do otrzymywanych wcześniej świadczeń, na skutek niepłacenia przez nich czynszu.

            W 2018 r. Komornik wykonał 3 egzekucje z lokali, wobec notorycznych dłużników.

                                                                                                          Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu