06.09.2016r.

Z kraju

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w sprawie założeń do Rządowego Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkanie +"

Zaprezentowane dotychczas, głównie w wystąpieniach Pre­mier Beaty Szydło, założenia przygotowywanego przez Rząd Pro­gramu MIESZKANIE + odczytujemy jako:

■         uznanie, iż sytuacja mieszkaniowa ludności w Polsce jest da­leka od standardów europejskich, a podejmowane dotychczas próby rozwiązania tzw. kwestii mieszkaniowej nie przyniosły zadowalających efektów,

■         zrozumienie, iż traktowanie nakładów na budownictwo miesz­kaniowe jedynie jako wydatków konsumpcyjnych razi dogmatyzmem ekonomicznym,

■ wskazanie, że stopień i jakość zaspokojenia potrzeb mieszka­niowych społeczeństwa ma    

   związek zarówno z sytuacją demo­graficzną, jak też określa możliwości wzrostu

   gospodarczego i postępu kulturowego,

■ przyjęcie, iż państwo nie może pozostawić mieszkalnictwa wyłącznie „niewidzialnej ręce
   wolnego rynku", zaś włączenie władz publicznych w rozwiązywanie problemu
   mieszkaniowe­go powinno uwzględniać możliwości finansowe różnych grup społecznych;
   rozumieć to należy jako dążenie do segmentacji rozwiązań poprzez podział na elementy
   wolnorynkowe, regulo­wane przez państwo i socjalne,

wskazanie na potrzebę odejścia od forsowania własności mieszkań i powrót do budowy mieszkań lokatorskich, czynszo­wych - dostępnych rodzinom średnio zarabiającym, w tym lu­dziom rozpoczynającym życie zawodowe,

poszukiwanie możliwości różnych form oszczędzania na miesz­kanie   i współfinansowania  budownictwa   mieszkaniowego, w tym uwzględnienie ulg podatkowych dla wydatków na cele mieszkaniowe.

Niezależnie od braku szczegółów i pozostawienia ich do przygo­towywanego Programu, sam fakt podjęcia problemów mieszkalnic­twa potraktować należy jako godny uznania
i poparcia.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, kontynuator działają­cego w okresie międzywojennym Polskiego Towarzystwa Re­formy Mieszkaniowej, od wielu lat zabiega
o nadanie właściwej
rangi rozwiązywaniu kwestii mieszkaniowej w Polsce. Wspólnie
z innymi środowiskami działającymi w obszarze mieszkalnictwa, staramy się zmienić filozofię myślenia o mieszkalnictwie oraz jego roli i miejscu w gospodarce narodowej.

Zdecydowanie przeciwstawiamy się niszczeniu społecznych form mieszkalnictwa, w tym spółdzielczości mieszkaniowej.

Stanowisko PTM zaprezentowane zostało w kilkudziesięciu apelach, rezolucjach, wnioskach z konferencji, systematycznie przekazywanych organom władzy ustawodawczej
i wykonawczej. Kwintesencję tych prac stanowi dokument „Założenia polityki mieszkaniowej państwa" (opr. w l, 2011/2012) przygotowany siła­mi społecznymi wspólnie
z organizatorami tzw. Konferencji Spalskich.

Z satysfakcją przyjmujemy, iż sygnalizowane przez Rząd kie­runki rozwiązań są
w zasadniczych zrębach zbieżne z postulatami Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prezentowane przez Rząd założenia mają charakter deklaracji politycznych. Oczekujemy potwierdzenia propozycji w szczegółowych rozwiązaniach Rządowego Programu Mieszkanio­wego. Zależy nam na takim sformułowaniu Programu, by zawie­rał on konkretne cele, formy i sposoby realizacji oraz źródła ich finansowania. Istotne jest, by Program precyzował etapy realizacji poszczególnych zadań, co pozwoli na kontrolę ich wykonania.

Uznajemy, że pozornie odrębną, ale w gruncie rzeczy silnie sprzężoną z Programem jest kwestia uporządkowania spraw legi­slacji dotyczącej spółdzielczości mieszkaniowej, a przede wszyst­kim umożliwienie budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich na zasadzie „ non profit". Bez włączenia do Programu MIESZKANIE + najsprawniejszego obecnie zarządcy zasobów mieszkaniowych, jakim są spółdzielnie mieszkaniowe, istotny postęp w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa będzie niezwy­kle trudny.

Deklarujemy udział ekspercki Polskiego Towarzystwa Miesz­kaniowego w opiniowaniu szczegółowych rozwiązań Programu i wnikliwy społeczny nadzór nad jego realizacją.

Zarząd Główny PTM

Ps. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, zrzeszające instytucje naukowe i związki zawodowe z sektora budowlanego a także wiele organizacji spółdzielczych, jest niezależnym od władzy reprezentantem całego środowiska związanego z mieszkalnictwem. Głos zabrany w przedmiotowej sprawie wydawał nam się wart do przekazania czytelnikom.

                                                                                                          Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu