O tym warto wiedzieć 26.07.2016 r
FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI
Najczęściej członek spółdzielni interesuje się na co dzień kwotą sumaryczną opłat czynszowych za swój lokal i poszczególnymi składnikami tych opłat, szczególnie w pozycjach kosztów dostaw wody i ciepła. Spotykamy się jednak z przypadkami pomysłów i żądań wynikających z niewiedzy nt. organizacji finansów spółdzielni. Stąd nasz artykuł.
Te pomysły to żądania wypłat udziału z nadwyżki budżetowej (zysku) za miniony rok obrachunkowy, czy z funduszu udziałowego bądź zasobowego spółdzielni.
Tymczasem nadwyżkę bilansową (różnica między wpływami a kosztami działalności spółdzielni spoza gospodarki zasobami mieszkaniowymi) za dany rok, decyzją Walnego Zgromadzenia przeznacza się w spółdzielni, bądź na zasilenie innych funduszy (zasobowego, remontowego), bądź na pokrycie niedoborów np. nierozliczającej się wody. Pojęcie indywidualnej wypłaty zysku od wielkości udziałów w spółdzielni nie występuje.

Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o ustawę
o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., o ustawy podatkowe i o ustawy spółdzielcze (prawo spółdzielcze i ustawa o sm.). Księgi te są zamykane na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym dla finansów spółdzielni (jest to data 31 grudnia danego roku). Uwzględniając zasady wynikające z wykazanych powyżej ustaw spółdzielnie tworzą fundusze zasadnicze (podstawowe) zwane też kapitałami do których należą:
• Fundusz udziałowy – tworzony obligatoryjnie na podstawie art. 78 § 1 pkt 1 prawa spółdzielczego – z wpłat udziałów zadeklarowanych przez członków w momencie przyjęcia do spółdzielni.
• Fundusz wkładów mieszkaniowych – (art. 10 ust. 1 pkt 1 u.sm.) – na który członek wnosi wkład lokatorski, stanowiący różnicę pomiędzy kosztem budowy lokalu
a uzyskanymi środkami (z pomocy publicznej lub z innych źródeł w tym z kredytu).
• Fundusz budowlany – (art. 17 u. sm.) dot. wkładów własnościowych wnoszonych przez członków w wysokości kosztów budowy lokali.
Każdy z funduszy jest ekwiwalentem uzyskanego prawa do lokalu. Prawo do lokalu powstaje w momencie zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu.
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 1 ustawy o sm. spółdzielnia mogła budować budynki w celu ustanowienia spółdzielczych praw do lokalu. Koszt wytworzenia budynków mieszkalnych i innych nieruchomości wraz z infrastrukturą zaliczaną do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, ustalony po zakończeniu budowy i wprowadzony do ewidencji stanowi wartość początkową środków trwałych. Wyróżniają się tym, że znajdują one odzwierciedlenie w finansujących je funduszach: funduszu wkładów budowlanych, funduszu wkładów mieszkaniowych i funduszu zasobowym.
Po wybudowaniu budynku właścicielem budynku pozostała spółdzielnia, a członkowi przysługuje tylko spółdzielcze prawo do lokalu.
Fundusz (kapitał) własny to środki „uwięzione” w majątku (budynkach), które pozostają w ewidencji księgowej spółdzielni, do czasu przeniesienia lokali na odrębną własność. Innymi słowy, kapitał spółdzielni stanowi wartość środków trwałych (budynków) netto, którym odpowiadają wniesione przez członków spółdzielni, na sfinansowanie kosztów budowy tych lokali – wkłady budowlane i mieszkaniowe.
Z finansowego punktu widzenia – fundusze własne spółdzielni nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami dla niej.
Zobowiązanie spółdzielni powstaje w przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu, kiedy byłemu członkowi należy zwrócić wniesiony wkład mieszkaniowy po potrąceniu pozostałej do spłaty uzyskanej pomocy publicznej.

Druga grupa funduszy to tzw. Fundusze zapasowe. Zaliczamy do nich:
• Fundusz zasobów mieszkaniowych Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, dotyczący mieszkań zrealizowanych z kredytu KFM.
• Fundusz zasobowy – tworzony z wpłat wpisowego uiszczanego w momencie przyjęcia w poczet członów spółdzielni. Jest on zasilany środkami z dotacji celowej, z przyznanego umorzenia długoterminowego zadłużenia, z wzrostu wartości środków trwałych, odpisów z nadwyżki finansowej kwot przeszacowania majątku itp.
• Fundusz zaliczkowy i kaucyjny.

Ostatnia grupa to fundusze ustawowe, których metodyka tworzenia i przeznaczenia wydaje się czytelna i oczywista. Są to:
• Fundusze remontowe (centralny, nieruchomości budynkowych i nieruchomości wspólnych). Tworzone są one z odpisu czynszowego i z zasilenia uzyskanej nadwyżki bilansowej. Ich przeznaczenie jest oczywiste – służą finansowaniu działań remontowych w budynkach, na terenach przybudynkowych oraz na techniczne utrzymanie majątku wspólnego.
• Fundusz świadczeń socjalnych, tworzony jest obligatoryjnie, dotyczy działań na rzecz zatrudnionej załogi i jest naliczany w wysokości ustawowej.
---------------------------------
Reasumując należy stwierdzić, że zgodnie z ustawą o rachunkowości spółdzielnia, jak każdy podmiot gospodarczy prowadzi ewidencję swoich środków i tworzonych funduszy. Jednak spółdzielnia nie jest spółką, gdzie dodatnie wyniki gospodarowania przynoszą dywidendę wypłacaną jej udziałowcom.
Spółdzielnia, szczególnie mieszkaniowa, działa bezwynikowo przeznaczając środki z rocznej nadwyżki bilansowej na sfinansowanie planowanych wspólnych celów, bądź na pokrycie niedoborów z okresu poprzedniego.
Wypłata środków z funduszu udziałowego następuje w momencie wystąpienia ze spółdzielni i jest przekazywana w wysokości wniesionej w nominale. Podobnie jest z wkładem lokatorskim zwracanym byłemu członkowi, który zwrócił lokal do spółdzielni. I są to jedyne takie przypadki, gdy do byłego członka przepływają środki z funduszy spółdzielni.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu