23.08.2016 r.

KONTROWERSYJNA NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

            1 października 2016 r. wchodzą w życie nowe regulacje w art. 45a ustawy – Prawo Energetyczne. Miały one poprawić zapisy dotyczące obowiązku indywidualnego opomiarowania centralnego ogrzewania oraz zasad prowadzenia indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej. Niestety prawo to – w opinii ekspertów – nie wprowadza zbyt wielu korzystnych zmian w tym zakresie.

Jak twierdzą specjaliści, ww. ustawa nie zawiera kluczowych zapisów im­plementujących do prawa krajowego postanowienia Dyrektywy w sprawie efek­tywności energetycznej 2012/27/UE. Przyjęta przez Sejm nowelizacja Prawa energetycznego nie wprowadziła dotychczas żadnych zmian w zakresie powszechnego obowiązku opomiarowania zużycia ciepła oraz zasad prowadzenia indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody.

-Zapisy art. 45a Prawa energetycznego powodują pominięcie znacznej części budyn­ków wielolokalowych, ponieważ nie obejmują budynków zasilanych z lokalnych kotłowni, co
z kolei pozostaje w sprzeczności z po­stanowieniami ww. Dyrektywy -
przekonuje Jerzy Materek z BrunPol Serwis. - Nie za­wierają z kolei żadnych zapisów dotyczących jednej
z najważniejszej kwestii, związanej i dokładnością pomiarów indywidualnego zu­życia wykonywanych przez podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. Nie wprowadzają także regulacji w zakresie przejrzystych za­sad podziału kosztów zużycia energii cieplnej i cieplej wody, o których jest mowa w ww. Dyrektywie.

Poprawka na ciepło od sąsiada

Nowela zawiera regulację obligującą do uwzględnienia w rozliczaniu kosztów ogrzewania, przenikania ciepła przez prze­grody budowlane oraz temperatury w lokalu, bądź ciepło emitowane przez piony grzewcze. Tym samym wprowadza szereg wątpliwych
i dotychczas niezweryfikowanych sposobów określenia zużycia ciepła w lokalu.

Ujęta w projekcie metoda rozliczeń (uwzględ­niająca wyliczanie ilości ciepła przenikające­go przez ściany, a także pomiar temperatur w lokalu) jest z technicznego punktu widzenia niemożliwa do zastosowania, a jakiekolwiek matematyczne wyliczenia spowodują brak przejrzystości i dokładności rozliczeń przy in­dywidualnym rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania. Czujniki ciepła bowiem musiałyby być montowane na ścianach. Powstaje też pytanie, czy w każdym pomieszczeniu lokalu, czy tylko w jednym, referencyjnym miejscu. Już dawno próbę oszacowania temperatury w lokalu z uwzględnieniem przenikania ciepła uznano za błędną, bo nieuwzględniającą cie­pła, które emitują np. urządzenia RTV i AGD, a także człowiek, promienie słoneczne itd. Tylko jak to zmierzyć?

W noweli jest zapis, że część kosztów ogrzewania lokalu, jeśli warunki na to po­zwalają, należy rozliczać, uwzględniając zyski od pionów. Można jednak wymienić wiele sytuacji,
w których nie da się tego zrobić. Nie wszystkie mieszkania - zarówno te, w których
zainstalowano podzielniki, jak i te, w których będą musiały być on zainstalowane - mają piony poprowadzone po ścianie. W części lokali wybudowanych po 1994 roku zamon­towano, co prawda, podzielniki cieczowe lub elektroniczne, ale pionów w nich nie ma, co oznacza, że nie ma też emisji ciepła z pio­nów. Tym samym nie ma potrzeby wprowa­dzania takiej metody rozliczeń.

A co w sytuacji, gdy lokale są opomiarowane ciepłomierzami, czyli jest układ etażo­wy, ale nie zainstalowano mierników, które rejestrują panującą w nich temperaturę? Czy do ciepłomierzy zainstalować dodatkowo w każdym lokalu jeden lub kilka czujników temperatur, które umożliwiłyby jej rejestrację?

Co prawda, obecnie niektóre firmy stosują podzielniki rejestrujące temperaturę otoczenia, ale jest to pomiar tuż przy grzejniku, przelicza­ny na temperaturę panująca w pomieszczeniu. Nie spełniają więc wymogów ustawy, mówią­cej wprost o pomiarze temperatury. Stosowne normy budowlane dokładnie precyzują miej­sce jej pomiaru w pomieszczeniach.

Co ze źródłem ciepła bez opomiarownia ?

Jest też w ustawie zapis obligujący do uwzględniania ciepła z pionów. Usta­wodawca nie zawarł jednak żadnego zapi­su obligującego do montażu podzielników na wszystkich grzejnikach, do czego z kolei obliguje ww. Dyrektywa, ani też nie wskazał innej metody pomiaru ciepła emitowanego przez piony. W związku z tym, dysponując

metodą pomiaru, która uwzględnia średnią temperaturę w lokalu, uzyskamy duże zniekształcenie rozliczeń kosztów, wynikające z faktu, że duża ilość ciepła będzie pochodziła np. z nieopomiarowanych grzejników w ła­zience, piony grzewcze w łazienkach, tzw. świece, pionów i gałązek grzejnikowych itp. nieopomiarowane źródła ciepła. Tymczasem, jak twierdzą eksperci, mały, nieopomiarowany grzejnik w łazience lub w kuchni może oddać więcej ciepła niż inne grzejniki w mieszkaniu.

Podkreślają jednocześnie, że każda meto­da wykonywania rozliczeń z uwzględnieniem komputerowych obliczeń przenikania ciepła przez ściany czy ilości ciepła oddanego przez piony c.o. lub uwzględniająca temperatury w lokalu będzie sprzeczna z zapisami Dyrek­tywy 2012/27/UE. Nakazuje ona bowiem, aby do pomiaru zużycia stosować ciepłomie­rze, wodomierze (do pomiaru zużycia ciepłej wody) lub podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, a informacje o rozliczeniach poda­wać dokładnie oraz w oparciu na rzeczywiste zużycie.

Dlatego, o co apelują eksperci, koniecz­na jest pilna nowelizacja ustawy - Prawo
energetyczne (art. 45a) pod kątem zgodno­ści z Dyrektywą 2012/27/UE. Uważają przy
tym, że tylko przygotowanie jednoznacznych
i przejrzystych uregulowań prawnych warunkuje uzyskanie społecznej akceptacji dla wdrażanych systemów indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła, które w warunkach polskich dotyczą około połowy mieszkańców,
użytkujących lokale mieszkalne w budow­nictwie wielorodzinnym, oraz bardzo dużej
grupy końcowych odbiorców ciepła, którzy korzystają z lokali użytkowych.       

                                                                                  /red./

ABSTRAKT

Artykuł wyjaśnia, na czym polega kontrowersyjność zapisu art. 45a w projekcie nowelizacji ustawy- Prawo energetyczne, a także, jak go można i należy poprawić.

Ps. Tekst stanowi przedruk artykułu z miesięcznika „Administrator”.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu