15.12.2015r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA A MIASTO

            Prawie 58 lat Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wzbogaca i pomnaża swój majątek stanowiący zarazem majątek materialny miasta, zapewniając godziwe warunki egzystencji i wypoczynku kilkunastu tysiącom obywateli miasta. Działalność swoją spółdzielnia realizowała i nadal prowadzi na terenach pozostających własnością gminy Żyrardów i przekazanych spółdzielni w użytkowanie. W lokalach ŻSM zamieszkuje co trzeci mieszkaniec Żyrardowa (14 tys. osób).

            Opłaty z tego tytułu, łącznie z podatkiem od nieruchomości, które spółdzielnia rozlicza z miastem stanowią w skali roku kwotę ponad 920 tys. zł. (plus kwoty wnoszone do budżetu miasta bezpośrednio przez właścicieli wyodrębnionych ze spółdzielczych lokali, którzy stanowią 25 proc. ogółu).

Warto zwrócić uwagę, że pod budynki mieszkalne w spółdzielni wykorzystywane jest około 25 proc. gruntów (z 50,5 ha), podczas gdy tereny zajęte pod zieleń osiedlową, place zabaw, drogi wewnętrzne i parkingi postojowe oraz na cele rekreacyjno-sportowe to pozostała reszta terenów.

            Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa utrzymując służby techniczno-inwestycyjne nadal realizuje, chociaż w znacznie zubożonej skali, budownictwo mieszkaniowe tak niezbędne wielu mieszkańcom naszego miasta.

Ale nie tylko kwestie związane z budową i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych stanowią jedyną działalność spółdzielni. Są to również inne usługi bytowe, kulturalne i opiekuńcze.

Mówi o tym rezolucja, jaką przyjęto na konferencji Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w Katowicach odbytej w miesiącu październiku br.

Czytamy w niej miedzy innymi:

„Spółdzielnie mieszkaniowe były, są i powinny pozostać trwałym elementem w strukturze społeczno-ekonomicznej polskich miast. Spółdzielnie, zgodnie ze swoimi statutami
i wieloletnią tradycją oraz całokształtem swojej pracy, służą potrzebom środowiska, realizując w ten sposób jedną z podstawowych zasad spółdzielczych polegającą na działalności na rzecz społeczności lokalnych.

Fakt, iż swoje zadania spółdzielczość realizuje z wykorzystaniem samorządowych form organizacyjnych, stanowi istotną przesłankę kształtowania demokracji oraz powstawania
i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.

Głęboka integracja zasobów spółdzielczych z miastami w sensie materialnym i społeczno-kulturowym, następująca wraz ze wzrostem liczby zachodzących interakcji i powstających powiązań, jest na dziś i na przyszłość odpowiedzią na potrzeby między innymi wyrównywania standardów świadczonych usług komunalnych, zabezpieczenia dostaw mediów do zasobów, działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego, budowy dróg, rozwoju transportu oraz budowy placówek oświatowych i tworzenia terenów o charakterze rekreacyjnym itp.

Wyrażając uznanie dla inwestycji, pracy i osiągnięć spółdzielni mieszkaniowych czujemy się zobowiązani do stwierdzenia, iż kontynuacja trwającej przez wiele ostatnich lat antyspółdzielczej polityki państwa może doprowadzić do całkowitego zniszczenia tej formy aktywności społecznej. Nie chcemy dla spółdzielni przywilejów. Jesteśmy przekonani, że poradzą one sobie w warunkach gospodarki rynkowej znakomicie, jeśli tylko nie będą im stwarzane warunki gorsze niż innym formom własności.

Najwyższy czas, by wzorem innych państw rozwiniętych gospodarczo również w Polsce spółdzielnie mieszkaniowe stały się równoprawnym partnerem władz samorządowych
i państwowych. Państwo i samorządy odpowiedzialne są za stworzenie warunków dla spółdzielni mieszkaniowych koniecznych do odzyskania przez nie możliwości inwestowania
i prowadzenia szerokiej gamy przedsięwzięć w celu podniesienia efektywności działalności zgodnej z interesem swoich członków, jednocześnie będących mieszkańcami miast.

Jest dla nas sprawą bezdyskusyjną, że państwo nie powinno pozostawiać rozwiązywania kwestii potrzeb mieszkaniowych w wyłącznej gestii wolnego rynku. Niezbędna jest aktywna polityka mieszkaniowa, m. in. poprzez budownictwo społeczne, zaspokajająca potrzeby ludzi mało i średni zarabiających, przede wszystkim ludzi młodych, rozpoczynających pracę zawodową. Pozostawienie mieszkalnictwa poza zakresem oddziaływania państwa jest jedną
z przyczyn emigracji młodego pokolenia Polaków i, w efekcie, zapaści demograficznej.

Spółdzielnie mieszkaniowe jako właściciele, współwłaściciele i zarządcy nieruchomości są naturalnymi partnerami samorządnych gmin zarządzających zasobami gminy, ponieważ realizują podobne zadania jako samorządne przedsiębiorstwa spółdzielcze w odniesieniu do zarządzanego zasobu mieszkaniowego.

Przyszłość spółdzielni mieszkaniowych w strukturze miast opierać się winna na wzajemnej współpracy, kooperacji i współdziełaniu na zasadach synergii z lokalnymi samorządami, co korzystnie wpłynie na zwiększenie efektów wspólnego działania,
a także stworzy możliwość zmniejszenia kosztów działalności”.

------------------------------

Tyle rezolucja z konferencji PTM. Jesteśmy zgodni z jej stwierdzeniami. Nikt ze starszej generacji mieszkańców Żyrardowa nie zaprzeczy, że nasza spółdzielnia była organizmem miastotwórczym i przyczyniła się do jego rozwoju. Wiele ulic naszego miasta powstawało w noworealizowanych spółdzielczych osiedlach i było integralnie z nimi związane. Te ulice (wymienimy ich nazwy po zmianach w 1990r.) to Wittenberga, Legionów Polskich, Struga, Słoneczna, Szarych Szeregów, Sikorskiego, Batorego w zachodniej dzielnicy miasta. Natomiast cała dzielnica Północna, to dzielnica spółdzielcza. Wszystkie jej ulice powstały dla potrzeb zlokalizowanych tam osiedli i można powiedzieć, że wszystkie są spółdzielcze. Spółdzielnia budowała uliczki wewnątrz osiedlowe, które dzisiaj są przez nas modernizowane o nowe parkingi i miejsca postojowe dla samochodów.

            Modernizujemy i rozbudowujemy inne elementy infrastruktury osiedlowej (ciągi piesze, miejsca gromadzenia odpadów, place gier i zabaw dla dzieci). Prowadzimy trzy osiedlowe placówki społeczno-wychowawcze i sportowe (ODK, Klub „KOLIBER”, TKKF-„KOLIBER”). Utrzymujemy ponad 700 garaży, ponad 120 sklepów osiedlowych. Na spółdzielczych osiedlach powstały szkoły, przedszkola.

            Można zatem stwierdzić, że nie było by spółdzielni mieszkaniowej bez miasta, ale nie rozwinęłoby się nasze miasto bez naszej spółdzielni.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu