15.10.2013 r.

Odwrotna strona medalu

POSTULATY SIERPNIOWE

Spółdzielcy potrafią się imponująco mobilizować, czego dowiodło sejmowe wysłu­chanie publiczne w czerwcu br. Jaki ruch społeczny w kraju, poza związkow­cami potrafi sprowadzić na wysłuchanie tysiąc osób przygotowanych merytorycz­nie do dyskusji na argumenty
i prezentowanie stanowisk, a nie posługiwanie się wiecowymi pyskówkami. Dyscyplina delegatów spółdzielni, zwłaszcza mieszkanio­wych, ich zaangażowanie budzi szacunek
i wzmacnia przekonanie, że walczymy o słuszną sprawę.

Ale  łatwo nie jest  i  nie będzie. Po  dru­giej stronie „reformatorów" nastąpiło okopanie się na wieloletnich,  nieprzyjaznych  spółdzielcom  pozycjach.  Po  pierwsze,  od  lat autorami projektów takich ustaw są niemal ci sami ludzie. Z uporem realizują założe­nie, iż  zmiany  w  spółdzielczości muszą mieć charakter rewolucyjny, nie zaś ewolucyjny.
Nie  ma  wątpliwości, że  wobec  spół­dzielni stosowana jest taktyka sprywatyzo­wania tego ruchu i podcięcia bytu ekono­micznego spółdzielczości, poprzez odebra­nie jej majątku. Jeden tor  to   przepychanie  ustaw  wciąż   z  tymi  samymi  założeniami  ograniczenia  samorządności organów  statutowych  spółdzielni  i  praw  do  mająt­ku,  poprzez  skierowanie  go  w spółki lub wspólnoty mieszkaniowe. Drugi to ustawy o przekształceniu kolejnych sektorów i branż w spółki. Zaczęto od  spółdzielni  pracy do czego dołączono spółdzielnie inwalidów, obecnie jest projekt spółkowy dla Społem i prawdopodobnie Gminnych Spółdzielni jako branż handlowych.

Wspomagającą  argumentacją  do  takich  przekształceń   jest   kryminalizowanie   działal­ności spółdzielni, zwłaszcza mieszkaniowych i  destabilizacja morale ich kadr kierowniczych, poprzez oskarżanie  ich  o  działanie  w  stylu prywaty lub wręcz przestępczości. W  ten sposób lansuje się odnowę spółdzielczo­ści przez jej katastrofę. Odnowiciele uważa­ją, że doprowadzi to do osłabienia całej  for­macji  spółdzielczej,  a   na  strzępach  naszego   ruchu  będzie  można   budować  „nowy, wspaniały,    sprywatyzowany    świat".   Z    dostępem    do    majątku    spółdzielczego    nowych, nienasyconych prywatnych następców.
Na   rzecz  sprywatyzowania  spółdzielczości   i  jej  majątku  formuje  się   niewielkie być   może   lecz   agresyw­ne   lobby,   które   dąży  wszelkimi  drogami do wyeliminowania spółdzielczej   formy   z   przestrzeni   społeczno-gospodarczej.   W   stenogramie    sejmowym
z  wysłuchania  publicznego  w  Komisji  Nadzwyczajnej  26  czerwca  br. można  naliczyć  w   tej sprawie co najmniej kilkanaście wypowiedzi.

I drugie tyle w pakiecie wystąpień zło­żonych do protokołu, z braku czasu na za­branie głosów przez ich autorów.

21.08. br. Zarząd KRS wystosował do Przewodniczącego Klubu  PO sygnalizowany  powyżej List  Otwarty,  który  choćby ze względu  na  czas  tego  dokumentu  moż­na – przez  historyczną analogię -  nazwać  postulatami  sierpniowymi  spółdzielczości.  Przytaczamy  kilka  znaczących fragmentów Listu, całość jest na stronie internetowej KRS.  - Polska  od  ponad  20  lat  nie  jest
w  stanie  określać  miejsca  i  roli  spółdzielczo­ści  w  swoim systemie społeczno-gospodarczym, żaden z rządów nie pokusił się w tym względzie o własną inicjatywę legislacyjną.
- Uprzedzenia ideowe,   niechęć  po­lityczna, brak rozumienia spółdzielczego modelu gospodarowania   popychają  parlamentarzystów do  inicjatyw  legislacyj­nych,  służących jedynie wąskim grupom interesów i  być może  im  samym. Można zrozumieć motywacje zainteresowanych grup interesów, trudno natomiast zrozu­mieć politykę państwa, tym bardziej, że jest ona widoczna także w stosunku do  in­nych form działalność i spółdzielczej.  Jak  banków spółdzielczych,     spółdzielczych     kas     oszczędnościowo  -  kredytowych     czy     spół­dzielni mieszkaniowych.  Banki spółdziel­cze poddawane są rygorystycznym normom ostrożnościowym, zupełnie nieadekwatnym do ryzyka jakie tworzą.
Spółdzielcze  Kasy  Oszczędnościowo-kredytowe  w  których  ani  jeden  członek  nie stracił dotąd  nawet  złotówki,  nękane  są przez ustawodawcę coraz nowy­mi pomysłami regulacyjnymi. Brak meryto­rycznego uzasadnienia takich działań rodzi podejrzenia, że ich podłożem są względy polityczne  i  interesy  biznesowe   stosunkowo   wąskich   grup. Działające   obok   parabankowe instytucje finansowe tworzące rzeczy­wiście zagrożenia w których ludzie tracą ogromne pieniądze, cieszą się wyjątkową łaskawością państwa. Ukrócenie ich prak­tyk zagraża podobno wolnemu rynkowi. 

W   naszej ocenie wnoszony pod obra­dy parlamentu projekt ustawy spółdziel­czej powinien odpowiadać  na  kilka pytań.  Należą do nich: 1. Cel,  jaki  ma  spełnić proponowana ustawa.
2.  Skutki  społeczno -
gospodarcze,  jakie przyniesie.  3.  Zgodność z   ustawą   zasadniczą i   przynajmniej   ogól­ną   polityka   Unii  Europejskiej,   której  jako państwo   jesteśmy członkiem.

Obecnie  coraz  więcej  państw  europej­skich  wspiera  pracowników,  którzy zakła­dając spółdzielnie przejmują likwidowane firmy prywatne. Wzbogaca to rynek oraz tworzy miejsca pracy - czytamy w liście.

OBSERWATOR

 

Ps. Autor tekstu /Tadeusz Krasuski/ jest redaktorem naczelnym dwutygodnika KURIER SPÓŁDZIELCZY.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu